Debatt En förbättrad folkhälsa och minskad ojämlikhet inom hälso- och sjukvården är ett av Länsunionens (S, C och L) prioriterade områden. Inför Världshälsodagen 7 april vill vi därför lyfta några av regionens viktigaste utmaningar de kommande åren, och hur vi vill möta dem.

Hälsosamtal ska erbjudas alla invånare vid 40, 50 och 60 års ålder, så fler kan få hjälp med att identifiera riskfyllda levnadsvanor. Genom tidiga insatser kan svårare sjukdomar längre fram förhindras, eller mildras. Det är till gagn både för individen och för hälso- och sjukvården.

En av de vanligaste cancerdiagnoserna är tjock- eller ändtarmscancer. Överlevnaden ökar kraftigt vid tidig upptäckt. Därför ska screening för tjock- och ändtarmscancer införas, eventuellt i formen av ett hemtest.

Rökning ökar risken för att drabbas av en rad dödliga sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, cancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Fortfarande insjuknar varje år cirka 6 800 personer i cancersjukdomar som är relaterade till rökning och cirka 5 200 personer avlider i cancersjukdom på grund av rökning. Det är fler liv än trafikolyckor, narkotika och självmord skördar tillsammans. Satsningarna på Tobaksfri Duo och Tobaksfri utmaning ska fortsätta. Kalmar län ska vara rökfritt 2025.

Livsstilsmottagningarna vid hälsocentralerna ska fortsätta att utvecklas i samverkan med kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer och i förlängningen bli levnadsvanemottagningar. De certifierade hälsocentralerna har ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande, ett uppdrag som omfattar samtliga invånare.

God hälsa är det viktigaste i livet för de flesta människor. Under en lång tid har folkhälsan i Sverige förbättrats kraftigt. Medellivslängden ökar och även andra mått på hälsan går i positiv riktning. Totalt sett mår vi allt bättre, men skillnaderna mellan de grupper som har den sämsta och de som har den bästa hälsan tycks snarare öka än minska.

En förutsättning för att lyckas med arbetet för förbättrad folkhälsa och minskad ojämlikhet är en förbättrad samverkan mellan samhällets olika aktörer. Länsunionen vill tillsammans med länets kommuner skapa nya samarbeten för att nå fler invånare och åtgärda skillnader i folkhälsa mellan olika geografiska områden i länet. Ett särskilt fokus ska läggas på barn och ungdomars hälsa där särskilt den psykiska ohälsan är ett ökande problem. Alla har rätt till en god hälsa. Det är vad Världshälsodagen söndgen den 7 april handlar om, och det är vad vi i Länsunionen strävar efter.