Ekonomin kräver nya tag

12 april 2019 04:00

Region Kalmar län har idag ansvar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling för de 245 000 invånare som bor och lever här. Att ha ordning och reda på ekonomin är helt avgörande för att regionen även långsiktigt ska kunna erbjuda god kvalitet och trygg välfärd. För att lyckas krävs ett gediget och väl förankrat budgetarbete som anger färdriktningen för de kommande åren.

Under lång tid har beslut om budget och plan fattats av landstings- och regionfullmäktige i slutet av november eller början av december för kommande år. Efter det ska regionens förvaltningar planera och presentera verksamhetsplaner för kommande år, resultatet ska hinna förankras i alla regionens verksamheter så att alla arbetar mot samma mål. Därefter får vi folkvalda en redovisning, som brukar ske i februari eller mars. Då har redan flera av årets månader passerat. Att en verksamhetsplan är förankrad innan årets början anser vi är en självklarhet, det är långt ifrån optimalt att planera en verksamhet några månader in på året!

Därför måste arbetet med regionens budget tidigareläggas. I många andra regioner och kommuner har man redan gjort detta. Beslut om budget fattas innan sommaren så att alla verksamheter på ett gediget sätt kan jobba såväl djupt som brett med sina kommande verksamhetsplaner. För att anpassa de ekonomiska förutsättningarna brukar man i slutet av året ha möjlighet att göra mindre revideringar utifrån nya lagförslag, nya skatteprognoser och statsbidrag.

Ett sådant arbetssätt skulle också innebära att den politiska nivån får mer insyn i arbetet. Regionen behöver se över budgetprocessen vilket också framkommit i en revisionsrapport som idag pekar på en rad brister.

Vi vill också se över den ekonomiska uppföljningen i regionen. Idag redovisas två delårsrapporter, en på våren och en på hösten. På våren är det för tidigt att dra slutsatser, på senhösten är det för sent. Denna ordning gör det nästintill omöjligt att följa upp. Vi vill att regionen arbetar annorlunda med den ekonomiska uppföljningen med mer utförliga månadsrapporter, med analyser och möjligheter för regionstyrelsen att faktiskt ta ansvar i tid och föreslå åtgärder.

Vi i Moderaterna och Kristdemokraterna är väl medvetna om att de stora underskotten i regionens förvaltningar inte försvinner över en natt med ett förnyat budgetarbete, men vi är säkra på att våra förslag kommer stärka förutsättningarna för verksamheterna att faktiskt arbeta in budgeten och vässa måluppfyllelsen. Det har vår region allt att tjäna på!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Sjölander (M) oppositionsråd och vice ordförande regionstyrelsen Jimmy Loord (KD) oppositionsråd och vice ordförande hälso- och sjukvårdsberedningen