Slå vakt om EU:s friheter

12 juli 2019 04:00

Något i skuggan av olika inrikes nyheter har de viktiga besluten om fördelningen av utskottsplatser i Europaparlamentet ägt rum. Viktigt, då det kommer att ha stor betydelse för vilka områden som våra svenska Europaparlamentariker kommer att ha möjlighet att påverka de kommande fem åren.

Resultatet är ömsom vin, ömsom vatten. Det finns svensk representation i alla utskott utom fem, inklusive en ordförandepost i DEVE som är utskottet för utveckling och bistånd. Utväxlingen får därför sägas vara ganska god.

Vi saknar dessvärre ordinarie ledamöter i de tyngre utskotten jordbruk, budget och budgetkontroll -–medan vi har fem svenskar som ordinarie i miljöutskottet och fyra i jämställdhetsutskottet.

Utifrån ett näringslivsperspektiv är det positivt att vi har svenska parlamentariker i de viktiga utskotten för handel, inre marknad och industri men även i arbetsmarknadsutskottet. Många frågor som kommer att behandlas i dessa utskott är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft. Den inre marknaden är kärnan i EU-samarbetet och det behövs en ny strategi för hur den ska fördjupas och stärkas.

Digitaliseringen måste vägas in bättre. På handelssidan bör EU ta på sig den globala ledartröjan och verka för färre handelshinder och fler frihandelsavtal. Regelverken för näringslivet bör bli enklare, bättre och mer transparenta. En annan viktig fråga under perioden blir att slå vakt om att den sociala pelaren inte tillåts slå sönder den svenska arbetsmarknadsmodellen. Samtliga frågor medför ett stort och viktigt ansvar för våra förtroendevalda.

Hela fem ledamöter och en ersättare kommer under mandatperioden jobba med frågor som rör miljö och hälsa i utskottet ENVI, som står för ”Environment, Public Health and Food Safety”. Representation i detta utskott finns från hela sex svenska partier och även de bör ha med sig ett näringslivsperspektiv. Internationell samverkan med globala lösningar tillsammans med en ambitiös EU-politik krävs i klimatfrågan. EU varken kan eller bör agera ensamt utan bör söka samverkan för att möta klimatutmaningen.

EU står inför stora utmaningar, med Brexit, ökad protektionism och geopolitisk oro i vårt direkta närområde. Från näringslivets håll kommer vi att noga bevaka och om önskat även ge stöd till våra svenska parlamentariker. Mycket har gjorts och ännu mer både kan och ska göras.

Därför är det av yttersta vikt att våra parlamentariker prioriterar att slå vakt om EU:s fyra friheter, det som är grunden för Europasamarbetet. De måste fokusera på att värna fred och välstånd genom en politik för ökad handel och ekonomisk tillväxt, ta bort de hinder som försvårar samarbete och den inre marknadens funktioner, så att EU:s medlemsstater kan vara konkurrenskraftiga även globalt. Det är så får vi ett tryggt och framgångsrikt Europa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Edholm chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor