Upprepad osanning om ekoodling

7 februari 2019 04:00

Blir en osanning mer sann för att den upprepas? Nej, naturligtvis inte och jag frågar mig varför ett ifrågasatt påstående om ekoodlingens negativa miljöpåverkan upprepas på redaktionellt utrymme den 1 februari.

Med start den 12 december 2018 spreds en artikel om ekoodling där det ”slogs fast” att ekologisk odling var dåligt för miljön, en uppfattning som forskaren Stefan Wirsenius givit uttryck för i ett pressmeddelande. Ekoodling leder enligt Stefan Wirsenius till ökad skogsavverkning och de stora nyhetsmedierna slog upp detta stort.

Det är dock inte vad hans forskning handlat om, vilket påpekades av Sveriges Radios ekoredaktion den 14 december 2018: ”Den vetenskapligt granskade artikeln i tidskriften säger inget generellt om klimatavtrycket av ekologisk mat, däremot att ett par ekologiskt odlade produkter ger större klimatpåverkan än konventionellt odlade.”

Den 1 februari kunde man alltså läsa ”Satsning på ekologisk mat dålig för klimatet”, artiklar med samma innehåll som de som publicerats i medierna under december 2018.

De forskningsresultat som Stefan Wirsenius hänvisar till handlar om statistik, att ekologisk odling avkastar mindre per hektar. Men det är inte hela sanningen om ekologisk odling utan endast ett matematiskt mått som måste relateras till något.

När jag var praktisk ekoodlare, så avkastade åkern med avsalugröda i paritet med avkastningen på konventionella jordbruk. MEN, eftersom vi odlade baljväxter och andra grödor på åkermark för att få näring till avsalugrödorna, så innebar det statistiskt att den genomsnittliga avkastningen per hektar minskade, när även dessa åkrar ingick i beräkningen. Med tillgång till stallgödsel eller biogödsel hade resultatet blivit ett annat.

Ekoodling innebär att förhålla sig till de biologiska förutsättningarna och inbegriper många olika tekniker, varför denna odlingsform måste analyseras mer än vad som gjorts i Stefan Wirsenius forskning. Det finns till exempel en teknik som heter Agro-Forestry som innebär att man odlar i skogsmiljö och utnyttjar samodlingseffekter. Man planterar skog och får en ökad effektivitet i sin odling, vilket alltså direkt motsäger att ekoodling måste innebära avskogning!

Att som Stefan Wirsenius använda skogsavverkning som argument när man ställer ekoodling mot ett kemikaliedrivet jordbruk, som man vet har mycket stor negativ miljöpåverkan, förefaller märkligt. Ekoodlingen bidrar vare sig till skövling av regnskog för oljepalmsplantager eller till skogsavverkning för byggande av serverhallar. Det leder heller inte till avverkning av skog för infrastrukturbyggande, för gruvbrytning eller för handel med exotiska trädslag.

Ekoodling bidrar inte till försaltade och sterila åkrar men kan i stället göra sterila marker bördiga, vilket går att läsa om i en rapport från Naturskyddsföreningen med resultat från projekt i Etiopien.

En lögn kan aldrig bli till sanning, hur ofta den än upprepas!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Hjelte Agronom