Debatt När säkerhetsläget i världen, och i Sveriges närområde, försämras samtidigt som det politiska läget är oklart är det viktigt att kärnstaten fungerar. Ett aktuellt och minst sagt oroväckande exempel på detta är den senaste ryska aggressionen i Ukraina och den Azovska sjön. Det är mot denna bakgrund som vi moderater vill stärka det svenska försvaret. Vårt mål är att Sveriges försvarsanslag, inom tio år, ska uppgå till två procent av BNP. Detta skulle i praktiken innebära en fördubblad försvarsbudget och en kraftigt förbättrad försvarsförmåga.

Verkligheten är sådan att om en konflikt bryter ut i vårt närområde är det mycket osannolikt att Sverige, på grund av sitt strategiska läge, skulle kunna hålla sig utanför. Därför är det, vare sig vi vill det eller inte, helt enkelt nödvändigt att kraftigt stärka Sveriges försvarsförmåga.

Det är viktigt att tala klarspråk om vad uteblivna satsningar skulle innebära för Försvarsmakten. Om inte tillräckliga resurser tillförs varnar myndigheten för att övningar och utbildning kommer att behöva ställas in. Utöver detta skulle inköp av materiel skjutas upp och underhållet av den utrustning som redan finns försämras. I en tid då Sveriges försvarsförmåga alldeles uppenbart måste stärkas skulle detta vara djupt allvarligt.

För att undvika en sådan utveckling tillför vi moderater i vår budgetmotion ytterligare tre miljarder kronor till det svenska försvaret redan 2019. Detta är helt i enlighet med det försvarsmakten själva efterfrågar. Det handlar sammanlagt om 18 miljarder kronor under perioden 2019-2021. Moderaterna tillför även resurser till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att förstärka krisberedskapen och det civila försvaret.

Det är uppenbart att den totala svenska försvarsförmågan måste stärkas. Det är också tydligt att detta måste göras långsiktigt. Vår säkerhet kan inte vänta.