Debatt Ingen kan ha undgått den klimatdiskussion som pågår. Vissa väljer att sticka huvudet i sanden, ifrågasätter detaljer i resonemangen och försöker därmed förneka det förmodligen största hotet mot jorden och mänskligheten vid sidan av det ständiga hotet mot världsfreden. Samtidigt finns det ingen anledning att förvärra den klimatångest som många känner. Vad som behövs är kunskap för att öka insikten om hur läget ser ut och vilka insatser som behöver och kan göras. Panik och handlingsförlamning leder oss inte framåt. Som förtroendevalda har vi ett stort ansvar. Vi ska visa vägen i de verksamheter vi ansvarar för. Åtgärder måste ske på alla plan – internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Här måste vi kombinera klimatmål och hållbar tillväxt istället för att skapa motsatsförhållanden.

I vårt län har vi under en längre tid arbetat långsiktigt och målmedvetet med klimatfrågor och hållbarhet. Till grund för arbetet ligger FN:s Agenda 2030 och dess 17 delmål. I Region Kalmar län görs sedan år 2014 särskilda klimatbokslut. Här mäts ett antal parametrar utifrån uppsatta mål. Det är viktigt att målen är relevanta, tydliga, mätbara påverkbara samt att de är kända i alla verksamheter. Genom ständig uppföljning får vi besked om vi är på rätt väg. Om vi ligger efter får vi gasa och vid behov kanske ompröva vissa delar. Är vi på rätt väg så håller vi i. Region Kalmar län har kommit långt i arbetet och vi har uppmärksammats på riksnivå där flera andra regioner tittar på hur vi gått tillväga.

Klimatfrågorna är och kommer att vara centrala i regionens arbete. Det återspeglas också i alla ledande dokument, till exempel den gällande och kommande regionplanen och den regionala utvecklingsstrategin 2030. Men det får inte bara bli papperstigrar med vackra formuleringar. Därför har arbetet förstärkts med en verksamhetsplan för miljö och hållbar utveckling. Det finns särskilda lokala miljöombud i regionens verksamheter och en särskild beredning för hållbarhet och folkhälsa har inrättats för att följa Agenda 2030-arbetet.

Resultaten hittills är goda. Vi har bland annat minskat utsläppen av växthusgaser och koldioxid. Här är målet att Kalmar län ska vara fossilbränslefritt år 2030. Redan nu är kollektivtrafiken med buss fossilbränslefri och en upphandling har gjorts av fossilbränslefria serviceresor (sjukresor och färdtjänst). Samtidigt måste alla aktörer ta sin del av ansvaret om vi ska nå målen. Vi behöver också förändra beteendet på individnivå. Hur kan vi, var och en, lära oss att leva lite mer klimatsmart än vi gör just nu?

Klimathotet finns. Det råder ingen tvekan om det. Lika tveklöst är det så att vi kan hitta lösningar. Vad som krävs är insikt, kunskap och vilja. Ytterst handlar det om vilken jord vi lämnar till kommande generationer. Vill vi ge dem möjlighet till hållbara liv? Är svaret JA så måste vi agera och det måste ske NU.