Delad hälsodata ger bättre vård

90 procent i Kalmar län säger ja till att anonymt dela sin hälsodata. Ändå utnyttjas inte potentialen i insamlade data vilket drabbar patienterna. Vi uppmanar regeringen att vidta fyra åtgärder som bidrar till att ge medborgarna den jämlika, säkra och moderna vård de har rätt till.

90 procent av de tillfrågade i Kalmar län säger ja till att anonymt dela sin hälsodata. Ändå utnyttjas inte potentialen i insamlade data vilket drabbar patienterna, menar debattörerna.

90 procent av de tillfrågade i Kalmar län säger ja till att anonymt dela sin hälsodata. Ändå utnyttjas inte potentialen i insamlade data vilket drabbar patienterna, menar debattörerna.

Foto: Mikael Fritzon/TT

Debatt2022-01-07 06:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje år drabbas mellan 93 000 och 98 000 vuxna patienter på svenska akutsjukhus av undvikbara vårdskador enligt Sveriges Kommuner och Regioner. Genom att samla in, använda och dela hälsodata, exempelvis analysresultat från blodprover och EKG, så att resultat av behandlingar kan jämföras går det att öka kvaliteten och minska antalet vårdskador.

Enligt en ny Sifo-undersökning, beställd av stiftelsen Forska!Sverige, instämmer endast 14 procent av de tillfrågade i Kalmar län helt i att vi har en jämlik vård i Sverige, 30 procent instämmer inte alls. Bara 16 procent instämmer helt i att patienter på svenska sjukhus har tillgång till de säkraste och effektivaste behandlingarna. Gemensamma standarder för lagring och utbyte av data gör det möjligt att följa och analysera vården av patienter på ett enhetligt sätt i hela landet, justera avvikelser och därmed öka jämlikheten i vården. Det ger även ett större patientunderlag i kliniska studier vilket ökar möjligheterna att utveckla nya behandlingar och ersätta de som visar sig vara mindre effektiva.

90 procent av invånarna i Kalmar län säger ja till att dela sin hälsodata. Vi uppmanar regeringen att vidta fyra åtgärder:

• Gå vidare med förslagen kopplade till hälsodata i utredningen ”Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt styrning för hållbar vårdinfrastruktur”.

• Fatta beslut om en nationell handlingsplan för lagring, insamling, delning och användning av hälso-, vård- och forskningsdata samt avsätta långsiktiga resurser för dess genomförande.

• Prioritera översyn av lagar. Regeringen har låtit utföra en utredning med fokus på datadelning mellan omsorg och vård. De behöver nu ta ett större grepp som inkluderar integritetssäker delning av data nationellt mellan akademi, hälso- och sjukvård, företag, omsorg och patienter.

• Ta fram en guide för tolkning av de lagar som i nuläget skapar osäkerhet hos vårdens jurister angående hantering av hälsodata och därmed ofta sätter stopp för användning.

Vi utgår från att regeringen prioriterar patientens bästa och snarast möjliggör integritetssäker insamling, användning och delning av data. Det skulle bidra till att medborgarna erbjuds den jämlika, säkra och moderna vård de har rätt till.