Osaklig kritik för rumsbyte

Att hjälpa Turistbyrån i Vimmerby att byta ett rum mot ett annat kan få allvarliga konsekvenser. Det har tidigare ordföranden i kommunstyrelsen fått erfara. Revisorerna använder det som argument för att vägra henne ansvarsfrihet.

Att låta Turistbyrån få tillgång till ett annat rum var inte förra kommunalrådets ansvar. Men tilltaget förtjänar inte revisionskritik, menar skribenten.

Att låta Turistbyrån få tillgång till ett annat rum var inte förra kommunalrådets ansvar. Men tilltaget förtjänar inte revisionskritik, menar skribenten.

Foto: Jimmy Karlsson/arkiv

Debatt2020-05-05 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Även kommunstyrelsen får revisorskritik. Styrelsen har misskött sitt ansvar för arbetsmiljön, men det anses av revisionsrapporten att döma inte lika allvarligt. 

Ett argument för att vägra Ingela Nilsson Nachtweij ansvarsfrihet är enligt revisorerna att hon fattat beslut i ärende, som hon inte hade rätt att avgöra. 

Vad är det då den tidigare ordföranden i kommunstyrelsen gjort ?

I den rapport, som revisorerna grundar sitt förslag på nämns ETT ärende där Ingela Nilsson Nachtweij inte följt delegationsordningen – alltså fattat beslut som någon annan borde hanterat.  Det handlar om Turistbyråns lokalproblem. Turistbyrån hyr lokaler av kommunen och det fanns flera oanvända rum i huset.

Sommaren 2019 var ett fantastiskt turistår för Vimmerby. Astrid Lindgrens värld slog besöksrekord och folk trängdes inne på Turistbyrån.

Turistbyråns chef Peter Göransson, som sagt upp sig, hade ett kontor i en annan del av huset. Eftersom han snart skulle flytta ut ville Turistbyrån i stället under två månader disponera ett rum i anslutning till butikslokalen.

Efter att frågan bollats mellan politiker och tjänstemän gav kommunstyrelsens ordförande klartecken. Ett förbehåll gjordes. Om kommunen behövde rummet tidigare skulle Turistbyrån flytta ut med en veckas varsel.

Enligt kommunens delegationsordning är det fastighetschefen, som har ansvaret för hyresärenden.

Ingela Nilsson Nachtweij tog upp ärendet med ställföreträdande kommundirektören (kommundirektören hade semester). Den tillförordnade direktören rådgjorde med fastighetschefen, som samtyckte till att byrån skulle få använda rummet intill butiken under en månad. Han tyckte dock att det behövdes mera betänketid för att binda sig på längre sikt. Det var så begränsningen om snabb utflyttning kom till.

Det handlade alltså om att byta ett rum mot ett annat – ett byte som skulle skapa bättre arbetsmiljö för personalen och innebära bättre mottagande av turisterna.

Formellt sett var det fastighetschefen, inte kommunstyrelsens ordförande, som borde skrivit under beslutet.

Tilläggas bör kanske att det snart gått nio månader sedan lokalbytet genomfördes och att kommunen ännu inte begärt att bytet ska gå tillbaka.   

Kommunens revisorer har två möjligheter om de vill uttrycka allvarlig kritik av juridisk betydelse. De kan ”avstyrka ansvarsfrihet” eller ”rikta anmärkning”.

Sveriges kommuner och regioner (medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner) har gett ut en skrift med råd om god revisionssed.

I den konstateras – jag citerar: ”Enstaka, mindre eller ibland oavsiktliga avsteg från regelverk eller uppdrag, ligger generellt inte till grund för en anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet”. 

För mig är det uppenbart att bedömningen av Turistbyråns lokalärende ryms inom citatet ovan. 

I revisionsberättelsens löpande text skriver revisorerna att de är ”mycket kritiska” till kommunstyrelsens sätt att hantera arbetsmiljön. I juridisk mening saknar ”mycket kritiska” betydelse. Om revisorerna menat allvar borde de utformat kritiken som en ”anmärkning”. 

Nu säger kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson att han utan tvång från revisorerna tänker begära in yttrande från kommunstyrelsen. Det är bra, då kanske kommuninvånarna får besked om varför kommunen inte följde arbetsmiljölagens regler för att bemästra den påstådda arbetsmiljökrisen utan tog till egenfixade tvångsmetoder.

Det är kommunfullmäktige som avgör om styrelser, nämnder och enskilda ledamöter ska få ansvarsfrihet.

Karta: Vimmerby