Risk att skog med höga naturvärden i Vimmerby avverkas

Skog med höga naturvärden är avverkningsanmäld vid Gallsjön utanför Vimmerby –men myndigheterna agerar inte för att skydda området, skriver debattörerna, som är oroliga för att naturskogar som inte går att återskapa kommer att avverkas.

Över 60 hektar skog är avverkningsanmäld vid Gallsjön i Vimmerby kommun. Något som representanter för Skydda Skogen och skogsgruppen i Oskarshamns Fågelklubb har kraftiga invändningar mot. "Vi har inte råd att förlora detta naturarv! Varken gallring eller avverkning av skyddsvärda skogar som denna får ske. Då når vi inte våra miljömål", skriver debattörerna.

Över 60 hektar skog är avverkningsanmäld vid Gallsjön i Vimmerby kommun. Något som representanter för Skydda Skogen och skogsgruppen i Oskarshamns Fågelklubb har kraftiga invändningar mot. "Vi har inte råd att förlora detta naturarv! Varken gallring eller avverkning av skyddsvärda skogar som denna får ske. Då når vi inte våra miljömål", skriver debattörerna.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Debatt2023-03-03 05:13
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Över 60 hektar skog med höga naturvärden är nu avverkningsanmäld vid Gallsjön i Vimmerby kommun. Nyligen var medlemmar från Skydda Skogen och skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb där och inventerade. Flera naturföreningar har försökt få till skydd för hela det artrika skogsområdet vid Gallsjön, ett område på över 300 hektar. Men istället ska markägaren avverka mer och varken Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen agerar.

Ideella inventerare har tidigare hittat över 400 naturvårdsarter vid Gallsjön. Det är många rödlistade och ovanliga arter som mosippa (starkt hotad), knärot (sårbar), rynkskinn (sårbar), gräddticka (sårbar) och garnlav (nära hotad). Rynkskinn är en indikator för urskogsartad skog och gräddticka är en sällsynt gammelskogsindikator. Gräddticka har bara hittats en gång tidigare i Småland. Det är många 300-åriga tallar, gamla granskogar, bergbranter, våtmarker och orörda vattendrag i området. 

undefined
Talltitan, rödlistad som nära hotad, är en av de arter som noterades i området som nyligen inventerades.

Skogen som inventerades nyligen har lika höga naturvärden som den övriga skogen. Fler rynkskinn och ulltickor (nära hotad) påträffades och mer knärot. Inventerarna såg och hörde även spillkråka (nära hotad), mindre hackspett (nära hotad), talltita (nära hotad) och hittade spår av tjäder. 

Det är en skandal att myndigheterna ännu inte har skyddat hela det här skogsområdet och nu har markägaren avverkningsanmält mer skog. Vi har inte råd att förlora detta naturarv! Varken gallring eller avverkning av skyddsvärda skogar som denna får ske. Då når vi inte våra miljömål.

Naturskyddsföreningen har tidigare kontaktat Länsstyrelsen i Kalmar län flera gånger. Myndigheten har besökt området och konstaterat att naturskogsområdet är mycket skyddsvärt. Men samtidigt har länsstyrelsen sagt att de inte har tillräckligt med medel till skydd och att de inte prioriterar barrskog. Gallsjön räknas inte heller som en prioriterad skogstyp enligt Kalmar läns strategi för formellt skydd av skog. Vimmerby kommun har minst skyddad natur i hela Kalmar län.

undefined
Över 60 hektar skog är avverkningsanmäld vid Gallsjön i Vimmerby kommun. Något som representanter för Skydda Skogen och skogsgruppen i Oskarshamns Fågelklubb har kraftiga invändningar mot. "Vi har inte råd att förlora detta naturarv! Varken gallring eller avverkning av skyddsvärda skogar som denna får ske. Då når vi inte våra miljömål", skriver debattörerna.

I Kalmar län är endast cirka 3 procent skog formellt skyddad. Enligt Sveriges miljömål skulle 20 procent av arealen i länet haft ett representativt skydd år 2020. Länsstyrelsen har i uppföljningen av miljömålen konstaterat att de inte kan nå målen med nuvarande budget och styrmedel. Skogsgruppen i Oskarshamn framhåller att området måste ha ett formellt skydd och ingå i den regionala skogsstrategin för Småland och för landskapsplanering av skogen i Småland.

En del av området vid Gallsjön var avverkningsanmält redan 2019, men när skogsgruppen i Oskarshamn uppmärksammade Skogsstyrelsen på områdenas höga naturvärden registrerade myndigheten skogen som nyckelbiotop och avverkningsplanerna stoppades. Eftersom hela skogsområdet vid Gallsjön är fortsatt oskyddat kan fler delar av skogen riskera avverkning och gallring.