Så blir ägandet lönsamt

För att värna den biologiska mångfalden är äganderätten central för både skogs- och lantbrukare, menar skribenten.

För att värna den biologiska mångfalden är äganderätten central för både skogs- och lantbrukare, menar skribenten.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Debatt2019-04-16 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hela landets utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara. Det ska ske på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Moderaterna vill stärka konkurrenskraften hos landsbygdens företag, öka självförsörjandegraden och skapa möjligheter för en ökad produktion.

Länets lantbruk skulle kunna mångdubbla sin matproduktion. Det skulle ge nya jobb i både lantbruket och i livsmedelsindustrierna. Svenska livsmedel är producerade med bra djuromsorg och nästan obefintlig antibiotikaanvändning samt håller hög kvalitet. Det finns alltså goda möjligheter att utöka marknaden för dessa, både i Sverige men också genom export till resten av världen. Men för att svenska bönder ska kunna konkurrera på samma villkor som utländska krävs samma eller liknande djurhållningsregler.

Skogen är länets viktigaste naturtillgång, och skogsnäringen är en viktig del av svensk ekonomi. Den ger jobb, skatteintäkter och är väsentlig för vår handel med andra länder. Utöver att vara en viktig naturresurs är skogen av stort värde för den biologiska mångfalden, klimatet, friluftsliv, jakt och turism, med andra ord en tillgång som bidrar till de mervärden som gör vårt land rikt.

För att värna den biologiska mångfalden är äganderätten central. De värdefulla marker som undantas från bruk existerar ofta som en följd av ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande. Därför är det allvarligt att se hur äganderätten och rätten för markägare att bruka sin skog och mark har inskränkts under mandatperioden.

Förvaltarskapstanken – att man vårdar det man äger till nytta även för kommande generationer – är tillsammans med frihet under ansvar kärnan i det svenska skogs- och jordbruket men också i den moderata miljöpolitiken. Sverige har miljöproblem som måste lösas – men den löses inte genom mer byråkrati och sämre lönsamhet.

De gröna näringarnas konkurrenskraft behöver stärkas med enklare regler och bättre harmonisering mot EU. Kraven ska fortsatt vara högt ställda, men reglerna måste bli mer resultatstyrda. Reglerna behöver också ta större hänsyn till lokalbefolkning som påverkas av de allmänna intressena.

EU ska översiktligt identifiera och säkerställa viktiga gemensamma intressen, men det måste få råda en lokalt adaptiv förvaltning av habitat, arter och miljön. Moderaterna ska verka för EU-direktiv och förordningar som inte i detalj styr och reglerar utan att det råder nationell, regional och lokal acceptans.