SD: värna de lokala tågbanorna

Hela Sverige ska leva – det är en av Sverigedemokraternas politiska grundbultar och ett återkommande tema på såväl lokal, regional och nationell nivå.

"En av förutsättningarna för en levande landsbygd är god tillgänglighet till kollektivtrafik och infrastruktur", skriver debattörerna.

"En av förutsättningarna för en levande landsbygd är god tillgänglighet till kollektivtrafik och infrastruktur", skriver debattörerna.

Foto: Marie Kerrolf

Debatt2023-05-14 06:14
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att vår vision ska bli verklighet måste landsbygden ges rimliga förutsättningar att utvecklas och vara en attraktiv plats att bosätta sig på. Arbetet med att vända den negativa utvecklingen är ett långsiktigt arbete som Sverigedemokraterna prioriterar. En av förutsättningarna för en levande landsbygd är god tillgänglighet till kollektivtrafik och infrastruktur.

Mellan Region Kalmar län och Region Östergötland finns två järnvägar vid namn Stångådals- och Tjustbanan som sluter an till viktiga kollektivtrafiknoder. Dessa två järnvägar kopplar samman Kalmar läns kustsamhällen med Östergötlands hjärtland. De ringlar sig genom glesbefolkade småländska bygder och skapar pålitliga pendlingsmöjligheter och bekvämt resande mellan dessa två intimt sammanlänkade regioner och arbetsmarknader. Banorna skapar goda förutsättningar för berörda landsbygdskommuner att utvecklas samtidigt som de stärker kompetensförsörjningen i de större kommunerna – åtminstone i teorin.

undefined
"Trots Region Kalmar läns insisterande har större satsningar på banorna uteblivit, varken Stångådals- eller Tjustbanan är elektrifierade och spåren är i synnerligen dåligt skick", skriver debattörerna.

Sanningen är att Tjust- och Stångådalsbanorna är offer för tidigare regerings negligering av de regionala tågbanor som ringlar sig över Sveriges landsbygd. Trots Region Kalmar läns insisterande har större satsningar på banorna uteblivit, varken Stångådals- eller Tjustbanan är elektrifierade och spåren är i synnerligen dåligt skick. 

Särskilt allvarligt är läget för Tjustbanan som går mellan Linköping och Västervik. Under 2022 tvingades 30 procent av alla planerade tågavgångar ställas in på grund av bristande underhåll. Trots att Region Kalmar län erbjudit Trafikverket att medfinansiera flera viktiga åtgärder som trädsäkring, dränering, uträtning av kurvor och att åtgärda obemannade plankorsningar, där flera tragiska dödsolyckor skett, har Trafikverket gett Region Kalmar län, Tjustbanan och alla de som är beroende av densamma kalla handen. 

Trafikverkets resonemang kan inte ses i annan dager än tidigare regeringars brist på engagemang och intresse för kollektivtrafikens utveckling på landsbygden. Istället har fokus exempelvis legat på oförsvarbart dyra höghastighetståg vars syfte har varit att marginellt minska restiden mellan Sveriges storstäder. Lyckligtvis har Sverigedemokraterna varit drivande i att skifta fokus från höghastighetståg till byggandet av nya stambanor och underhållet av det befintliga järnvägsnätet.

Region Östergötland har för sin del fram till nyligen haft en apatisk inställning till Tjustbanans vara eller icke vara. Nu när Sverigedemokraterna utgör en del av den politiska majoriteten i Östergötland har den ordningen dock vänts upp och ned.

undefined
"En av förutsättningarna för en levande landsbygd är god tillgänglighet till kollektivtrafik och infrastruktur", skriver debattörerna.

Stångådals- och Tjustbanan är två bland otaliga banor i liknande situationer runt om i Sverige – negligerade interregionala järnvägar som slingrar sig bland landsbygdsorter och tillför ett enormt mervärde för samhället i stort och alla berörda invånare.

Sverigedemokraterna är enade på nationell, regional och kommunal nivå i frågan att interregionala banor som förser Sveriges landsbygd med bekväm, pålitlig och välbehövd kollektivtrafikservice, är en väsentlig del av framtidens kollektivtrafik och helt avgörande för att hela Sverige ska leva. Sverigedemokraterna tillsammans med den nya regeringen prioriterar arbetspendling och godstrafik på landets järnvägar. Det innefattar naturligtvis lokal och regional tåginfrastruktur, likt Stångådals- och Tjustbanorna.

Thomas Morell (SD)
Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson

Martin Kirchberg (SD)
Regionråd i Kalmar län

Lillemor Marcus Jonsson (SD)
Kollektivtrafiknämnden Kalmar län

Richard Svensson (SD)
Gruppledare Region Östergötland