Svår ekonomisk utveckling i Region Kalmar län

Under senaste regionfullmäktige behandlades årsredovisningen för 2019. Ett av regionens absolut viktigaste dokument.

Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) vill att alla partier ska ta ett gemensamt ansvar för regionens ekonomi.

Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) vill att alla partier ska ta ett gemensamt ansvar för regionens ekonomi.

Foto: Filip Gustafsson

Debatt2020-07-01 11:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Där sammanfattas det gångna året, dessutom har revisorerna granskat all verksamhet som bedrivs inom regionens samtliga verksamhetsområden. I årsredovisningen kan vi på ett överskådligt vis ta del av både verksamhetsmål och ekonomiska mål – och utfallet av dessa.

Tyvärr har vi de senaste åren kunnat se en alltmer bekymmersam ekonomisk utveckling i just region Kalmar län, och 2019 var ännu ett år då många av regionens förvaltningar gick med kraftiga, negativa resultat. Regionen – som för några år sedan låg i toppskiktet när det gäller ekonomi – är numera i bottenskiktet. Något har hänt.

Redan när 2018 års årsredovisning behandlades av regionfullmäktige den 4 juni 2019 lade Moderaterna och Kristdemokraterna ett tilläggsyrkande som i stort gick ut på att regionstyrelsen redan i september skulle återkomma med förslag på åtgärder som gör det möjligt att återställa underskottet från 2018 och uppnå en budget i balans 2019 i och med att vi redan då såg den dystra ekonomiska utvecklingen. 

Tillägget avslogs och vi lämnade en reservation mot beslutet. Vi kan bara tolka det som att majoriteten i fullmäktige ansåg att alla åtgärder som vidtagits räckte. 

I revisionsberättelsen för 2019 skriver revisorerna att de ser allvarligt på att regionens största verksamhet, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, återigen går med stort underskott vilket det har gjort under flera år. 

Att det inte är långsiktigt hållbart under normala förhållanden och under en eventuell kris kan följderna bli mycket allvarliga. 

Regionstyrelsen behöver ta fram åtgärder för att komma till rätta med underskotten för verksamheterna. Och om inte väsentligt ekonomiska förbättringar sker under de kommande åren, kan revisorerna komma att överväga att avstyrka ansvarsfrihet för regionstyrelsen.

Detta är ett synnerligen allvarligt uttalande, som vi alla i regionstyrelsen måste beakta inför det arbete som utförs i år och kommande år. Vi måste ta gemensamt ansvar.

Samtidigt ska vi minnas att M och KD tidigt under 2019 varnade för följderna av den bristande uppföljning som gjorts i regionstyrelsen, och lagt flertalet konkreta förslag för att komma tillrätta med problemen. 

Vi har lagt yrkanden, både i styrelsen och fullmäktige, samt lämnat in en motion.

Förslagen har i korthet handlat om att ta fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta med de negativa resultaten. Vi har föreslagit en reformerad budgetprocess och månadsredovisningar som innehåller analyser och förslag på åtgärder, samt att styrelsen får mandat att besluta om detta. Hittills har majoriteten valt att hantera den månatliga ekonomiska uppföljningen i regionstyrelsen som ett informationsärende, utan möjlighet att kunna fatta beslut. 

Hur ska då regionstyrelsen kunna upprätthålla det uppsynsansvar som den ålagts i kommunallagen? För att komma till bukt med detta föreslog vi redan i våras att en politisk styrgrupp skulle tillsättas för att arbeta med, och fördjupa sig i ekonomin tills problemen löste sig.

Inte heller detta bifölls vilket vi reserverat oss mot.

Vi Moderater och Kristdemokrater har sträckt ut handen och erbjudit oss att vara med och ta ansvar för regionens ekonomi, vi har gjort vad vi kunnat i vårt oppositionsarbete för att påvisa bristerna och lagt konkreta förslag på förbättringar. 

Nu är det upp till bevis för den styrande majoriteten.