Regionens omställning till "Nära vård"

En tillsynsrapport av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fick nyligen uppmärksamhet i media. Med rubriker som ”Primärvårdssatsning har kört fast” framställs landets regioner som otillräckliga för att möta invånarnas behov och utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Det som inte tas upp är att flera regioner gjort både satsningar och kan visa på bra resultat.

Befolkningen i Kalmar län är landets näst äldsta och andelen i arbetsför ålder är lägre än riksgenomsnittet. "Ekvationen går inte ihop inför framtiden. Samtidigt har vi fantastiska resultat kopplat till vår hälso- och sjukvård", skriver debattören.

Befolkningen i Kalmar län är landets näst äldsta och andelen i arbetsför ålder är lägre än riksgenomsnittet. "Ekvationen går inte ihop inför framtiden. Samtidigt har vi fantastiska resultat kopplat till vår hälso- och sjukvård", skriver debattören.

Foto: Hannah McKay

Debatt2024-02-14 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Kalmar län hör till dessa. IVO:s uppdrag handlar om att peka ut brister för att stötta den välbehövliga omställningen till nära vård. Därför är det viktigt att komplettera rapportens bild.

Kalmar län består till största delen av landsbygd. Befolkningen är landets näst äldsta och andelen i arbetsför ålder är lägre än riksgenomsnittet. Ekvationen går inte ihop inför framtiden. Samtidigt har vi fantastiska resultat kopplat till vår hälso- och sjukvård. Lägst antal överbeläggningar och högst andel av befolkningen som anser sig ha tillgång till och förtroende för den sjukvård de behöver! Dessa resultat och fler därtill har vi hållit i och jobbar hårt för att behålla även i framtiden. 

I IVO:s tillsynsrapport om omställningen till en god och nära vård från december 2023 lyfts att regioner och kommuner har tagit steg mot att samordna arbetet och beslutat om handlingsplaner och strategidokument. Men att samverkan inte fungerar tillräckligt bra i verkligheten. Tillsammans med länets kommuner går vi i Region Kalmar län från ord till handling. Vi konkretiserar och tidssätter arbetet. Samtliga länets kommuner har nu utökad behörighet i regionens journalsystem!

I skrivande stund pågår arbetet med regionens och kommunernas gemensamma primärvårdsplan. En nyckel är att etablera ett ordnat införande vid förflyttning av uppgifter från slutenvård till primärvård, både regional och kommunal. För att korrigera resursfördelningen i en jämn takt följer resurser med när en insats byter vårdnivå. Konkreta exempel: uppdraget av habiliteringsläkare ligger nu på regionens primärvård och en pilot kring att ge antibiotika intravenöst av vårdcentralen eller hemsjukvården pågår. 

IVO fortsätter: ”Det är även oklart vilken roll som sjukhus och specialiserad vård ska spela i omställningen”. För att möta denna utmaning har vi framför allt gjort två saker. För det första avsattes under förra mandatperioden 30 miljoner för utveckling av arbetssätt. Ambulans, sjukhus, vårdcentral och kommunal hälso- och sjukvård identifierade utvecklingsområden och hittade runt 1 000 felkopplingar som rangordnades och åtgärdades. Resultatet: smidigare arbetssätt som ger invånarna en sömlös vård på riktigt, i likhet med Hemsjukhuset som utvecklats i länet. Omställningen ger patienterna tryggare vård. För det andra utreder vi förutsättningarna för nya kontaktsätt och en ökad kontinuerlig samverkan mellan primärvård, specialistvård och patient. Detta i kombination med att vi arbetar med dokumenterade överenskommelser mellan vård och patient gör att vi rör oss mot en remissfri vård. Vi pratar med varandra mellan vårdnivåerna och patienten är delaktig i processen. 

Till sist, den största förflyttningen, ett paradigmskifte i regelboken för våra vårdcentraler. Fast namngiven läkarkontakt och kontinuitet utgör basen, men vi ger även ett prioriteringsstöd – de med störst behov ska prioriteras. Vi ökar tillitsstyrningen och går från en uppsjö av ersättningsdelar till endast några få. Styrningen kommer följas upp genom dialog med vårdcentral, sjukhus och kommun.

Sjukvårdsministern Acko Ankarberg är snabb med att uttala sig kring att regionerna bör prioritera att primärvården ska få en större andel av budgeten. Samtidigt ser vi att hennes ekonomiska styrning riktas tydligt mot den mer traditionella sjukhusvården med högt tryck på fler vårdplatser. Det är inte i linje med den utveckling hon själv säger sig vilja se. Det är inte svårt att få intrycket att förstatligandet av vården är överordnat de resultat vi kan uppnå med bättre ekonomisk styrning.