Vi välkomnar alltid en nära dialog

I insändaren "Hultsfreds kommun som allas vindkrafts-bakgård?" riktas ett par frågor till Tekniska verken. Här svarar Henrik Valent, affärsenhetschef Vindkraft, Tekniska verken:

Henrik Valent, Tekniska verken, svarar på insändaren "Hultsfreds kommun som allas vindkrafts-bakgård?"

Henrik Valent, Tekniska verken, svarar på insändaren "Hultsfreds kommun som allas vindkrafts-bakgård?"

Foto: Åke Alvin

Insändare2023-11-22 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatförändringarna fortsätter i snabb takt, och klimatforskare förutspår omfattande konsekvenser om temperaturerna fortsätter att stiga. Den samlade vetskapen visar att förändringarna orsakas av människans utsläpp av växthusgaser – vilket betyder att elproducenter över hela världen måste överge bränslen som kol och olja. Samtidigt förväntas elanvändningen i Sverige 2040 ha fördubblats jämfört med idag. För att som nation kunna behålla industri och välfärd är det viktigt att vara konkurrenskraftiga även i framtiden, därför måste produktionen av fossilfri el öka kraftigt.

För att vara en del av lösningen har Tekniska verken flera energislag som producerar fossilfri el: vattenkraft, vindkraft och solkraft. Anledningen till att vi undersöker möjligheten till vindkraft på andra platser i landet har att göra med var det finns lämpliga vindlägen, eftersom det ger mesta möjliga fossilfria elproduktion. Försvarsmakten har en flygplats i Linköping, varför det inte längre är tillåtet att bygga några höga objekt inom kommunen – däremot arbetar vi med ett flertal andra projekt i Linköpings kommun, som rör förnybar produktion av el inom bland annat solceller.

Gällande frågan varför Hultsfreds kommun inte själva bygger en vindkraftspark är det främst en fråga för kommunen, men det jag kan säga är att Tekniska verken i dagsläget driver 15 vindparker runt om i Sverige, och i 13 av dessa har vi ett gemensamt ägande med framför allt lokala aktörer. Om det skulle vara så att Hultsfreds kommun är intresserade av att vara delägare i en eventuell framtida park tillsammans med Tekniska verken, är det alltså någonting vi skulle välkomna. 

När det kommer till den omedelbara nyttan förstår jag att förfrågan om etablering kan väcka funderingar om varför det behöver ske på en viss plats. På regeringsnivå pågår idag ett arbete runt kompensation, incitament och planering för en hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften, ett arbete som vi som projektutvecklare inom vindkraft välkomnar. Man ska dock inte glömma bort att i samband med att mer el produceras kommer elpriset sjunka, vilket kommer hela samhället till godo. 

Jag vill även avsluta med att säga att inför varje etablering sker en gedigen prövning om platsen är lämpligt för vindkraft med hänsyn till människor, djur och natur innan ett eventuellt tillstånd att bygga. Frågan avgörs ytterst av länsstyrelsen. En del i den processen är att samråda med både privatpersoner och näringsliv och vi välkomnar alltid en nära dialog med alla berörda.