Öppet brev till alla Kalmar läns riksdagsledamöter!

"Svenska myndigheter, på olika nivåer i samhället, begår rättsövergrepp och försätter barn i omänskliga situationer som i många fall får förödande konsekvenser. Några av dem kommer allmänheten till kännedom genom media. Nämnas kan Esmeralda ”lilla hjärtat” 3 år, John Walter, 5 år och Tintin 8 år. Tre barn som mist sitt liv på grund av att myndigheterna inte följt Barnkonventionens grundpelare", skriver insändarskribenterna.

"Svenska myndigheter, på olika nivåer i samhället, begår rättsövergrepp och försätter barn i omänskliga situationer som i många fall får förödande konsekvenser. Några av dem kommer allmänheten till kännedom genom media. Nämnas kan Esmeralda ”lilla hjärtat” 3 år, John Walter, 5 år och Tintin 8 år. Tre barn som mist sitt liv på grund av att myndigheterna inte följt Barnkonventionens grundpelare", skriver insändarskribenterna.

Foto: Sara Segraeus

Insändare2024-05-29 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Öppet brev till alla Kalmar läns riksdagsledamöter! Med detta brev vill vi få svar på hur ni som riksdagsledamöter reagerar och agerar inför det faktum att svenska myndigheter inte följer Barnkonventionen som sedan 2020 är svensk lag!

Svenska myndigheter, på olika nivåer i samhället, begår rättsövergrepp och försätter barn i omänskliga situationer som i många fall får förödande konsekvenser. Några av dem kommer allmänheten till kännedom genom media. Nämnas kan Esmeralda ”lilla hjärtat” 3 år, John Walter, 5 år och Tintin 8 år. Tre barn som mist sitt liv på grund av att myndigheterna inte följt Barnkonventionens grundpelare att ”I alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas”.

Detta öppna brev tar upp två pågående fall där barn och deras familjehem utsätts för rättsövergrepp och som den senaste tiden fått stor uppmärksamhet i media.

Den 27 april arrangerade vi en manifestation i Oskarshamn mot svenska myndigheters beslut att utvisa två små flickor som har sina hem och sin anknytning här i Sverige. Till denna manifestation var samtliga Kalmar läns riksdagsmän inbjudna att medverka och gärna tala. Ingen kom och bara en riksdagsledamot (M) återkopplade med meddelandet att han inte kunde närvara.

Det ena fallet gäller Lisa 9 år som Migrationsverket beslutat utvisa ensam till Albanien utan minsta hänsyn till hennes anknytning till Sverige och sin svenska familj där hon varit familjehemsplacerad sex av sina nio år. Här har hon sin trygghet, går i skolan, har sina kompisar, fritidsintressen och sitt sociala sammanhang som alla andra barn i den åldern. Vårdnadshavarna vill adoptera Lisa vilket också Lisas biologiska mamma vill, men både tingsrätt och hovrätt har sagt nej till adoption, vilket nu överklagats till HD. Migrationsverket vill utvisa Lisa så snabbt som möjligt för att hon ska kunna återintegreras i ”hemlandet”, men det finns ingen i Albanien som kan ta hand om henne där så alternativet för Lisa är att placeras på ett barnhem. Lisa varken talar eller förstår albanska och har inga andra kopplingar till Albanien, varken sociala eller kulturella eftersom hon bott nästan hela sitt liv i Sverige. UNICEF beskriver Albanien som ett land med stora brister i det sociala skyddsnät som behövs för att skapa en trygg miljö kring barnen. Misshandel, övergrepp och vanvård är vanligt och det anses att aga mot barn är en naturlig del av uppfostran. Många barn tvingas tigga och arbeta på gatan. De riskerar att råka ut för människohandlare, kriminella ligor eller hamna i sexindustrin. Många barn i Albanien har tvingats acceptera våldet som en del av sin vardag. Är det i en sådan miljö vi i Sverige vill att Lisa ska växa upp?

För Nella 3 år väntar ett liknande öde. Nella är född i Sverige av föräldrar med pakistanskt medborgarskap. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning som innebär att hon har speciella behov. Hon är placerad enl LVU, bor i sitt familjehem sedan 2 år tillbaka och har en fast vårdkontakt i Sverige. Tillsammans med familjehemmet och den vård hon får har Nella fått ett bra stöd i sin utveckling och bland annat börjat att kommunicera aktivt med tecken och bilder. Då vårdnadsöverflyttning inte har skett till familjehemmet, trots utredning inför, så har familjehemmet inte kunnat ansöka om förlängt uppehållstillstånd. Det har inte heller föräldrarna gjort, så Nella har nu fått ett utvisningsbeslut till Pakistan tillsammans med sina föräldrar. Pakistan är ett land med stora problem, där en stor del av barnen lider av undernäring, med begränsad tillgång till hälso- och sjukvård och där livssituationen för barn och människor med funktionsnedsättning är mycket svår. Detta enligt den svenska regeringens rapport om landet, publicerad den 22/6 2022. Trots pågående LVU har socialtjänst/socialnämnd i Malmö flyttat Nella från familjehemmet till ett HVB hem i Lund tillsammans med sina biologiska föräldrar i avvaktan på utvisning. Nella har inte tilldelats ett juridiskt ombud.

Ovan är en kort sammanfattning av två ärenden som hanterats av olika myndigheter där beslut tagits om två små flickors framtid utan minsta hänsyn till Barnkonventionens 54 artiklar där nedan fyra artiklar utgör grundprinciperna vilka övriga artiklar utgår från:

- Artikel 2: Alla barns lika värde och rättigheter.

- Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare.

- Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.

- Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör hen.

Enligt Barnkonventionen har alla barn som befinner sig i Sverige samma rättigheter utan åtskillnad. Det gäller oavsett om ett barn är medborgare, har tillfälligt uppehållstillstånd, är asylsökande, EU-medborgare eller vistas i Sverige utan tillstånd. Vi och många andra medborgare som följer Lisas och Nellas utsatthet och kamp mot myndigheterna anser att myndigheterna som hanterar dessa ärenden å det grövsta har brutit mot Barnkonventionen och riktlinjerna om hur migrationsärenden gällande barn ska hanteras.

Vi vill därför har svar på följande frågor:

- Anser du som riksdagsman att det är rätt beslut att utvisa barn som har sina hem och sin anknytning i Sverige?

- Hur kan du som riksdagsledamot verka för att myndigheter följer svensk lag som ser till barnens bästa?

- Vilka åtgärder kommer ditt parti att vidta för att myndigheter på alla nivåer följer Barnkonventionen = svensk lag?

- Anser du/ditt parti att det är viktigt att svenska myndigheter gör en objektiv riskbedömning utifrån Barnkonventionen inför en eventuell utvisning?

Vi ser med spänning fram mot samtliga riksdagsledamöters svar!