Demokrati i Kinda?

6 maj 2019 04:00

För snart två år sedan uttryckte Kindapolitikern Björn Hoflund (M) – före detta vice ordförande i kommunstyrelsen – sin glädje när det stod klart att ledamoten av byggnadsnämnden, socialdemokraten Magnus Lidén, avsåg att bygga bostäder i Rimforsa på sin egen mark. Björn Hoflund blev så glad att han ”höll på att ramla av stolen” (ÖC, 2017-10-04) när han erfor detta.

Och vilken kommunpolitiker säjer nej till det när målet i översiktsplanen FÖP 2018 är att utöka Rimforsas invånarantal till 3 000 personer och då nu en privat exploatör står för byggkostnaderna? Klart man ramlar av stolen! Jo, det ska byggas i Rimforsa, det vill undertecknade också men på rättvisa grunder.

Området kallas för B:08 i översiktsplanen och ligger intill Hallstad Säteri, en idag högst levande gård, med anor från 1400-talet. Magnus Lidéns exploateringsskiss har fått styra FÖP 2018, trots att det finns flera tunga sakargument som det borde ha tagits hänsyn till redan på övergripande nivå. Exempelvis finns det ingen anledning att bebygga åkermark eller exploatera regionala kulturmiljöer för att uppnå det mycket offensiva befolkningsmålet i FÖP 2018 – allt enligt kommunens egen utredning. Ändå visas ingen tillstymmelse till reflektion eller hänsyn.

Vi i området har dokumenterat våra argument och sänt till kommunen ett flertal gånger.

Vi har bjudit hem lyssnande politiker till diskussion.

Vi har deltagit på samråd vid två tillfällen där vi framfört sakargument. Vi har fått stöd från organisationer och remitterade instanser.

Vi har varit korrekta, respektfulla och vederhäftiga i vår argumentation.

Men vi får inga svar. Ingen kan säga var besluten att rita in området togs. Var är dialogen? Vart tog den demokratiska processen vägen? Är de bara ord i den stolta FÖP 2018?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Banck Ulf Johansson