Detta gäller kring språkkunskaper

13 april 2019 04:00

Det har nu varit ett flertal artiklar/insändare angående ett införande av språkkrav på personal inom äldreomsorgen.

Det finns redan krav på vilken formell kompetens alla tillsvidareanställda inom socialförvaltningen ska ha.

Till exempel ska omsorgsassistenter ha genomgått vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande på gymnasienivå.

Om man som sökande till en sådan tjänst inte uppfyller de formella kraven kan man bli anställd som omsorgsbiträde efter att en genomförandeplan för att uppnå dessa krav har upprättats.

När sedan den sökande uppfyller kraven kan befattningen ändras till omsorgsassistent.

Vi avser att göra återkommande uppföljningar för att säkerställa att dessa krav uppfylls.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Presidiet i Socialnämnden Lars Sandberg (C) Ordförande Tomas Peterson (M) Vice ordförande Eva Berglund (S) 2:e vice ordförande