Ett helt Göteborg drabbat av cancer

Allt fler människor drabbas av cancer men överlevnaden ökar också, enligt nya siffror. Men de som friskförklaras eller lever med cancer känner sig ofta övergivna. –Nu behöver vi satsa mer på att öka livskvaliteten för dem, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.

Tioårsöverlevnaden i fem vanliga cancerformer.

Tioårsöverlevnaden i fem vanliga cancerformer.

Foto: Johan Hallnäs/TT

Cancer2023-09-22 05:00

Ju äldre befolkningen blir desto fler hinner utveckla en cancersjukdom. Det är en av förklaringarna till att allt fler drabbas av någon form av cancer. Samtidigt går forskningen framåt och överlevnaden ökar. Sedan 2018 har den totala tioårsöverlevnaden bland de som drabbas ökat från 69 till 72 procent.

– Det ser olika ut för olika cancerformer men bland de vanligaste formerna bröst-, prostata- och hudcancer överlever allt fler, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Långsiktig påverkan

Med tidig upptäckt och behandling kan många antingen botas eller leva med en cancersjukdom. Statistik från Cancerfonden och Socialstyrelsen visar att omkring 600 000 personer har eller har haft en cancerdiagnos i dag. Det innebär ofta att livet påverkas på fler sätt som biverkningar av behandling, smärta, begränsad rörelseförmåga eller negativ inverkan på sexlivet.

– Det handlar om lika många som bor i hela Göteborg och det kommer att bli fler. Att dessa kan ha ett bra liv och återgå till arbetsliv och fritidsintressen i den grad de önskar är jätteviktigt. I dag känner sig många övergivna när behandlingen är slut, säger Ulrika Årehed Kågström.

Bröstcancer och hudcancer är två områden där utvecklingen gått rejält framåt. För 50 år sedan var tioårsöverlevnaden i bröstcancer drygt 50 procent, i dag är den 90. För hudcancer har den gått från 60 till 90 procent. Även för prostatacancer har utvecklingen varit bra.

72 år vid diagnos

För andra cancerformer är bilden mer dyster. Bukspottkörtelcancer har fortfarande en av de lägsta siffrorna där färre än 10 procent lever utan cancern efter tio år. Det har flera förklaringar, en av de viktigaste är att cancern sitter långt in i buken och tumören hinner ofta växa sig stor innan man känner av den vilket gör att prognosen ofta är dålig.

Omkring 190 personer får varje dag en cancerdiagnos i Sverige och medianåldern vid diagnos är 72 år. Utöver ålder är ohälsosamma levnadsvanor en faktor som bidrar till ökningen av antalet cancerfall.

– Det finns fortfarande saker att göra för att undvika nya fall liksom för att öka livskvaliteten hos de som överlevt eller lever med sjukdomen.

Screening som bland annat mammografi har bidragit till att fler fall av cancer upptäcks och behandlas. Arkivbild.
Screening som bland annat mammografi har bidragit till att fler fall av cancer upptäcks och behandlas. Arkivbild.
Fakta: Cancer i siffror

190 personer. Ungefär så många insjuknar varje dag i cancer i Sverige.

23 kvinnor får ett bröstcancerbesked varje dag.

1 300 kvinnor dör i bröstcancer varje år. Samtidigt ökar överlevnaden.

73 procent för män och 72 procent för kvinnor. Det är den genomsnittliga överlevnaden fördelat på kön.

Män har historiskt sett haft lägre överlevnad i cancer än kvinnor. I dag har de kommit ikapp och överlevnaden är i princip samma totalt sett för båda könen.

72 år. Det är medianåldern vid en cancerdiagnos.

Källa:Cancerfonden

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!