Förälder sov med kniv i nattduksbordet i familjehem

En pojke fick bo i ett familjehem där föräldrarna hade våldsamma bråk med varandra. En utredning visar på flera allvarliga brister i vård- och omsorgsnämndens hantering av ärendet.

Pojken kan ha blivit vittne till våld i hemmet. Detta enligt en utredning som Örjan Eng, chef på myndighetskontoret (tidigare Individ- och familjeomsorg) i Kinda kommun gjort. I den framkommer det att ärendets dokumentation har flera brister. (Bilden är en genrebild och personen på bilden har inget samband med texten).

Pojken kan ha blivit vittne till våld i hemmet. Detta enligt en utredning som Örjan Eng, chef på myndighetskontoret (tidigare Individ- och familjeomsorg) i Kinda kommun gjort. I den framkommer det att ärendets dokumentation har flera brister. (Bilden är en genrebild och personen på bilden har inget samband med texten).

Foto: Jessica Gow/TT

Kinda kommun2023-02-10 17:00

I början av januari berättade vi om en pojke som fick bo i ett familjehem där det förekom mycket bråk.

I september 2022 upprättades en lex Sarah-anmälan i Kinda kommun och fallet skickades vidare till Inspektionen för vård- och omsorg, Ivo.

Örjan Eng, chef på myndighetskontoret (tidigare Individ- och familjeomsorg) i Kinda kommun, har gjort en utredning som visar att det förekommit en rad allvarliga brister, särskilt när det gäller dokumentationen, i hanteringen av ärendet. 

Bland annat ska familjehemsföräldrarna ha signalerat till vård- och omsorgsnämnden att de hade det tufft med de placeringar de hade och att de önskade avlastning.

Familjehemmet ska också under maj 2020 uppgett att de haft en ansträngd relation till varandra.

I slutet av 2020 finns det uppgifter om att föräldrarna hade ett kraftigt bråk varefter den ena parten lämnade hemmet.

undefined
En pojke fick bo i ett familjehem där familjehemsföräldrarna hade våldsamma bråk. En av föräldrarna sov dessutom med en kniv i nattduksbordet av rädsla för den andre. (Bilden är en genrebild.)

I dokumentationen kring bråket framkommer det att våld ska ha förekommit, där familjehemsföräldrarna anklagar varandra.

Det finns också uppgifter om att en av föräldrarna sovit med en kniv i nattduksbordet av rädsla för den andra.

När nämnden fick information om detta genomfördes en akut skyddsbedömning. I den togs beslut att pojken skulle bo hos sin morfar medan familjehemmet skulle försöka reda ut sin situation.

Men enligt utredningen genomfördes ingen ny uppföljande skyddsbedömning.

Under större delen av våren 2021 ska pojken ha bott hos sin morfar, förutom enstaka dagar då han varit i familjehemmet, något som utredningen inte kunnat påvisa då det saknas dokumentation.

Morfadern och pojkens mamma har berättat att de från december 2020 till juni 2021 försökt nå handläggare och chef, men utan att lyckas etablera kontakt.

undefined
Pojken kan ha blivit vittne till våld i hemmet. Detta enligt en utredning som Örjan Eng, chef på myndighetskontoret (tidigare Individ- och familjeomsorg) i Kinda kommun gjort. I den framkommer det att ärendets dokumentation har flera brister. (Bilden är en genrebild och personen på bilden har inget samband med texten).

Utredningen visar att nämnden brustit i sin dokumentationsskyldighet, sin handläggningsrutin och sina bedömningar.

”Trots att kännedom har funnits kring familjehemmets interna konflikter där det bland annat förekommer uppgifter om att deras bråk varit så kraftiga att man knuffat på varandra har nämnden gjort bedömningen att (pojken) kunnat kvarstanna i familjehemmet under hela våren 2021."

undefined
Örjan Eng, chef på myndighetskontoret Kinda kommun, finner i utredningen att nämnden brustit i sin dokumentationsskyldighet, sin handläggningsrutin och sina bedömningar.

Konsekvenserna av detta för pojken sägs i utredningen vara att ”nämnden inte haft den kontroll och uppföljning av insatsen som nämnden är skyldig att ha”.

Utredningen slår fast att nämnden, med lagstöd, omhändertagit pojken men inte följt upp hans situation. Därmed har man inte agerat efter vad som varit bäst för honom.

Den traumabehandling på Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) som pojken, enligt utredningen, skulle få påbörja fick senareläggas på grund av att situationen kring honom varit ”rörig”.

Enligt utredningen kan bristerna härledas till enskilda handläggares ageranden. Dessa handläggare arbetar inte längre i Kinda kommun. ”Därför är det svårt att utreda grundorsakerna till hur bristerna kunnat uppstå”, sägs det i Örjan Engs utredning.

Där nämns även att Ivo under samma period genomförde en granskning av Kinda kommun där det uppdagades stora brister inom handläggningen av ärenden som gällde barn och unga.

Sammanfattningsvis sägs att bristerna kan ”härledas till bristande styrning och kontroll”. Detta ska ha pågått under en längre tid utan att åtgärder vidtagits.

Ivo har ännu inte fattat något beslut i ärendet, men efter att ärendet inom till myndigheten har Ivo krävt kompletteringar av anmälan och den interna utredningen.

Lex-Sarah och Ivo

Lex-Sarah innebär att personal i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Även risk för missförhållanden måste rapporteras.

Ivo ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Källa: 1177.se och ivo.se

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!