Nu överklagas planen till högsta instans

Överklagandet av detaljplanen för Cirkusplatsen avslogs av Mark- och miljödomstolen. Nu har de klagande överklagat domen i nästa instans.

16 april 2019 06:00

Kommunfullmäktige beslutade i december förra året att anta det detaljplaneförslag som möjliggör en byggnation av ny skola och sporthall på Cirkusplatsen. Beslutet att anta detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. De klagande har nu valt att överklaga domen i nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen, som tagit emot två separata överklaganden av den tidigare domen.

Trafiksituationen lyfts upp som ett argument i överklagandena. Ny skola, sporthall och centralkök skulle innebära ökade trafikströmmar till och från området. Det skulle också leda till ett ökat behov av parkeringsplatser.

"Vid publika aktiviteter i den befintliga sporthallen räcker inte parkeringsplatserna till utan "vild" parkering sker på delar av de gröna ytorna", går att läsa i det ena överklagandet.

I det andra överklagandet lyfts busshållplatsens placering fram som ett trafikproblem som skulle kunna påverka människors hälsa och säkerhet.

Vikten av grönytor lyfts fram. Vistelser i gröna miljöer främjar såväl fysiska som psykiska hälsan påpekar de klagande. De anser att det faktum att rekreationsområdet för intilliggande bostadsområden försvinner borde tagits med i behovsbedömningen och att konsekvenserna av detta borde beaktats.

Argumenten för att behålla grönytorna gäller inte bara människor utan hänvisningar görs även till miljön.

"Träden är en viktig del av ekosystemet då de exempelvis bidrar med att binda vatten i marken och kan också hysa olika djur som fåglar, fladdermöss, insekter, lavar och växter", skriver de.

Just fladdermöss lyfts speciellt fram med hänvisning till domen rörande Asylenparken där det redovisats att observationer gjorts av dvärgfladdermus och stor fladdermus. De anser att det med tanke på Asylendomen vore naturligt att göra en systematisk inventering av fladdermusbeståndet.

Boende som överklagat menar att det bygge som detaljplanen möjliggör skulle innebära att deras utsikt över befintliga grönytor istället skulle bli "en stor vägg till en gigantisk byggnad" och syftar då på den fullstora sporthall som är tänkt att byggas i anslutning till den planerade skolbyggnaden.

De menar också att förutsättningarna för deltaljplanen ändrats under processens gång både när det gäller skolans kapacitet avseende elevantal och verksamhetens omfattning när det gäller tillagningsköket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa