Nästan 1000 rapporter om misskötsel på anstalten i år

978 rapporter om misskötsamheter återfinns från anstalten i Västervik i år. "Situationen är svår", berättar anstaltschefen Åsa Lindberg, och syftar på överbeläggningen som gäller både här och i hela landet.

Anstaltschefen Åsa Lindberg anser att det ökade trycket på Kriminalvården, med ett växande antal intagna, kan påverka graden misskötsamheter. Anstalten Västervik Norra är i sin tur igång med en tillbyggnation som möjliggör för fler platser för intagna i framtiden.

Anstaltschefen Åsa Lindberg anser att det ökade trycket på Kriminalvården, med ett växande antal intagna, kan påverka graden misskötsamheter. Anstalten Västervik Norra är i sin tur igång med en tillbyggnation som möjliggör för fler platser för intagna i framtiden.

Foto: Kollage/Victoria Essenholm

Västervik2023-01-02 12:15

Siffrorna kommer från nyhetsbyrån Siren, som sammanställt incidentrapporter från Kriminalvården. Den visar den att det på riksnivå finns en koppling mellan att intagna som har långa fängelsestraff oftare står för de grövre incidenterna. 

Åsa Lindberg i Västervik bekräftar att det den första tiden på ett längre fängelsestraff ofta kan vara omvälvande för den intagne. 

På Västervik Norra varierar strafftiden från en månad upp till livstid. Vissa kommer till anstalten senare i sin strafftid, från mer högriskplatser. Andra är där en kortare tid för att senare slussas ut till anstalter med lägre säkerhetsklass, eller för att man påbörjar sin utslussning till samhället. 

Av totalt 978 rapporter ledde dryga hälften (513), till någon form av åtgärder.

Varför inte fler?

– Alla misskötsamheter leder inte till skriftliga åtgärder. Är det så att man exempelvis arbetsvägrar en gång kan det leda till ett samtal om att man lyder under arbetsplikt men ingen skriftlig varning, säger Åsa Lindberg.

Skriftliga varningar, ges istället vid upprepade misskötsamheter. 268 av rapporterna handlade om just sysselsättningsvägran. Även 36 fall av våld mot tjänsteman och två rymningar eller rymningsförsök finns med i statistiken.

undefined
Ofta sammanfaller längre strafftid med att man utfört grövre brott.

– Jag känner inte till att vi haft några rymningsförsök. Det enda jag vet om är att det tidigare i år var en händelse där en av de intagna var ut och spelade bollspel på utegården. Vid det tillfället ska han hoppat upp och tagit tag i stängslet. Den händelsen rubriceras som rymningsförsök men var egentligen inte något försök till det.

De uteblivna rymningsförsöken till trots så har året varit utmanande enligt Åsa Lindberg. Detta kopplat till att landets anstalter är svårt ansatta av överbeläggning. Något som i sin tur går ut över verksamheten och gör att myndigheten arbetar med att bygga ut fängelseplatserna.

Vad gäller de anställdas arbetsförhållanden så menar Åsa Lindberg att man kontinuerligt arbetar med att göra miljöer säkrare för såväl intagna som anställda. Man jobbar med riskbedömningar och prioriterar att personal sällan ska arbeta på egen hand.

undefined
Västervik Norra är en av flera klass-2 anstalter i Sverige. Anstalterna delas upp i en tre klasser där klass 1 har högst säkerhet och klass 3 har lägst.

Sammantaget har Kriminalvården rapporterat in 46 000 misskötsamheter från samtliga anstalter över landet. Statistiken är hämtad från Kriminalvården och gäller mellan januari och slutet av november i år.

Misskötsamheter Västervik

Inrapporterade misskötsamheter vid Västervik Norra, januari–november 2022:

Befattning med beroendeframkallande medel: 3 

Befattning med narkotika: 6

Brott mot föreskrifter: 190

Innehav av otillåtet föremål: 50

Insmuggling eller insmugglingsförsök: 2

Olämpligt uppträdande: 159

Positivt urinprov: 38

Rymning eller rymningsförsök: 2

Skadegörelse: 15

Sysselsättningsvägran: 268

Våld eller hot mot medintagen: 95

Våld eller hot mot tjänsteman: 36

Vägran att lämna drogprov: 100

Annan förseelse: 14

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!