Hälsorisker oroar inför bygge vid tornet

Miljö- och byggnadsnämnden vill ha ny utredning av hälsorisker vid bebyggelse av området kring det gamla vattentornet.

22 augusti 2019 06:00

Eftersom förslaget har ändrats och de nya planerna är att bebygga en större yta med egna bostäder och tillhörande utemiljöer anser miljö- och byggnadsnämnden att det krävs en ny utredning kring de hälsorisker det medför. Det särskilt med tanke på att bostäderna planeras byggas på ett område med uranförekomster som kan ha lokala maxnivåer av strålning som är mycket höga, skriver nämnden i sitt yttrande.

I den äldre radonutredningen har det enbart varit byggnationen och utbyggnaden av vattentornet som tagits hänsyn till.

En annan viktig fråga för nämnden i en ny detaljplan är hur dagvattnet, alltså regn och smältvatten, ska hanteras.

Grönytan som finns kring vattentornet tar i dag hand om en del av vattnet och fungerar som fördröjning vid stora flöden, något som förändras om området bebyggs. Det är fortfarande oklart om tanken då är att dagvattnet ska tas om hand lokalt, via påkoppling till dagvattenledning, eller ledas till dagvattendamm.

Planen att bygga bostäder på vattentornsområdet har upprört många i närområdet och protesterna har varit högljudda, men den delen är inte en fråga för miljö- och byggnadsnämnden.

– Vår uppgift är att ge ett yttrande till samhällsbyggnadsenheten i frågan om den detaljplan som har presenterats för oss. De bollar med oss som tillsynsmyndighet. Och vi tar heller inte några beslut i ärendet, säger Akko Karlsson, förste vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

– Men det är ju härligt att folk är engagerade i sitt närområde.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Persdotter

Ämnen du kan följa