Sverigedemokraten Daniel Jonsson har lämnat in tre motioner till kommunfullmäktige som berör arbetsmiljön inom vård och omsorg.

Ett av förslagen är att införa ett anonymt visselblåsarsystem. Redan i dag kan personalen inom vård och omsorg lämna in så kallade avvikelseblanketter om de vill rapportera något till sin chef.

Daniel Jonsson menar att de medarbetare som han har pratat med är rädda för repressalier om de kommer med synpunkter.

Därför föreslår han i motionen att missförhållanden ska kunna anmälas anonymt och att anmälningarna ska skickas till socialnämnd och socialchef direkt.

Daniel Jonsson föreslår också att kommunen ska göra en översyn av arbetsplatserna inom vård och omsorg med syfte att se till att det finns matrum och pausrum på samtliga arbetsplatser. Han vill också att kommunen ska se över arbetsplatserna vad gäller arbetskläder till de anställda. Alla anställda ska även ha möjlighet att tvätta sina arbetskläder. Daniel Jonsson föreslår att ordinarie personal får minst tre uppsättningar arbetskläder samt två par arbetsskor var. Dessutom ska det finnas arbetskläder till vikarier.

– Motionerna är strategiskt satta. Det är ju brist på personal inom äldreomsorgen och vården. Exempelvis råder det brist på personal till semesterveckorna, säger Daniel Jonsson (SD) som är av uppfattningen att yrkesgruppens status har sjunkit på senare tid.

– För att angripa det här problemet måste man ge sig på arbetsmiljön och villkoren för de anställda för att göra yrket attraktivare. Det är första steget.