Blåljus från förr #3 – ett djupdyk i tidningsarkivet

Vimmerby Tidning är en titel som bär på mycket historia. Det är lätt att förlora sig i det arkiv som innehåller skildringar av händelser över hundra år tillbaka i tiden. För att ni läsare ska få ta del av den åtminstone en liten del av den skatten har vi plockat fram och väckt liv i några notiser kopplade till kriminalitet, olyckor och annat som hör blåljusens värld till. Först ut är år 1914.

I Vimmerby Tidnings arkiv finns mängder av material.

I Vimmerby Tidnings arkiv finns mängder av material.

Foto: Annie Hogner

Vimmerby2024-03-29 12:00
undefined
Vimmerby Tidnings arkiv: Fredagen den 3 juli 1914

Godt om bråkmakare
Fredagen den 3 juli 1914

Det ena slagsmålet efter det andra har under senaste tiden etablerats i Wimmerbytrakten. Så blef midsommaraftonen å idrottsplanen en yngling från Frödinge utan anledning, af en förut både här och annorstädes illa beryktad slagskämpe, tilldelad en s. k. "dansk skalle". Då slagskämpen därpå blev afvisad från idrottsplatsen, passade han på att uppe i staden anfalla en annan yngling, likaledes från Frödinge, och tilldelade denne ett slag i nacken så att han medvetslös föll i gatan och måste omhändertagas af tillskyndande personer. Som belöning för sina "hjältedater" fick våldsmannen, en 17-årig yngling, dagen därpå en vackrare stämning till rådhusrätten, där han har att svara för sina gärningar och antagligen kommer att med ett par hundra kronor få betala för desamma. Samma belöning ha, som väl är, öfriga hans gelikar också att vänta. I Gästgifvarehagen där det ju är regelbundna danstillställningar lördags- och söndagskvällarne, brukar merendels ungdomarne ej kunna åtskiljas förrän några af dem mer eller mindre allvarligt drabbat samman. Senast i lördags afton slogs man ganska ordentligt där ute med påföljd att samtliga deltagare blefvo åtskilligt "mörbultade", ingalunda minst upphofsmannen, som för öfrigt alltid utmärker sig när det börjar "gruffas". Men hans gärningars lön, hoppas vi, kan väl drabba honom också en vacker dag.

undefined
Vimmerby Tidnings arkiv: Fredagen den 3 juli 1914

Skenolycka
Fredagen den 3 juli 1914

En 13-årig gosse vid namn Josef Waldemar Karlsson från Mjölsnäs, Hallingeberg skulle på torsdagen f. v. åka med en äldre broder i en oxvagn. Därvid bar sig ej bättre än att oxarne af någon anledning satte af i sken med påföljd att gossen, som satt på bakstycket af vagnen, föll baklänges ned på vägen och i fallet afbröt vänstra armen. Efter att ha erhållit gipsförband å Västerviks lasaretet vårdas han nu i sitt hem.

undefined
Vimmerby Tidnings arkiv: Fredagen den 10 juli 1914

Nedbrunnen logebyggnad
Fredagen den 10 juli 1914

Natten till söndagen observerades vid half 1-tiden eld i en landtbrukaren Carl Eriksson å Kampen tillhörig logebyggnad belägen ofvan lägenheten Abyholm vid vägen från Wimmerby till Borg. Brandkåren alarmerades, men då denna ankom till platsen stod såväl logen som en större halmstack redan i ljusan låga och inget annat var att göra än att skydda en närstående telegrafstolpe, som också fattat eld. Ganska stark blåst rådde, men någon fara för andra byggnader förelåg dock ej, då till desamma är tämligen stort afstånd.
I logen förvarades två åkvagnar, ett parti björkplank, maskindelar till vedsågeri m. m., hvilket blev lågornas rof. Ägaren hade brandförsäkradt för 1000 kr. men gör det oaktadt afsevärd förlust. Hur elden uppkommit är okändt.

undefined
Vimmerby Tidnings arkiv: Fredagen den 17 juli 1914

Öfverkörd av tåget
Fredagen den 17 juli 1914

Då Västervikståget i lördags kväll vid half 8-tiden passerat Jeny station och kommit mitt för Lugnet märkte föraren en man sittande på en dressin, som stod på banan. Mannen tycktes försjunken i den djupaste sömn. 
Föraren gaf genast stoppsignal, satte ångbromsen i verksamhet och lyckades stanna tåget ovanligt hastigt. Det var dock försent. Af bufferten erhöll mannen en stark stöt i hufvudet och kastades åt sidan på banvallen, emedan dressinen kastades åt den andra.
Den skadade upptogs genast och fördes till Västerviks lasarett, midt för hvilket tåget stannade, så att läkarehjälp fortast möjligt kunde erhållas. Af yttre skador var vänstra foten afsliten. Huruvida den skadade kan räddas till lifvet är då detta skrifves obekant.
Den skadade var bördig från Tyrtorp i Tuna. Han var järnvägsarbetare och bosatt i närheten av Mommehål ej långt från Västervik, där han äger ett litet ställe.

undefined
Vimmerby Tidnings arkiv: Fredagen den 24 juli 1914

Bränd av ett exploderande fogénkök
Fredagen den 24 juli 1914

I tisdags afton var fru Wettergren i Högebro, Frödinge, sysselsatt med att tända ett fotogénkök. Af någon anledning exploderade detta och elden tog fatt i fru W:s kläder. Innan elden släcktes hade den åstadkommit svåra brännsår å armarne och i ansiktet och fru W. måste fortast möjlit införas till Wimmerby för erhållande av läkarvård. Sedan första förband anlagts fördes den skadade i onsdags till Västerviks lasarett för ytterligare vård. Tillståndet vare betänkligt, men man hoppas dock med säkerhet på tillfrisknande. Äfven mannen blef vid försök att släcka elden illa bränd å ena handen, så äfven han måste anlita läkarehjälp.
Makarna Wettergren ha förut varit bosatta i Wimmerby.

undefined
I Vimmerby Tidnings arkiv finns mängder av material.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!