Nu kan det bli dyrare att parkera fel i Vimmerby

Vimmerby kan få nya avgifter för felparkering i år. Politikerna vill gå från fem nivåer till tre, dels för att underlätta för polisen men också för att hamna i linje med andra kommuner. Vimmerby Tidning har sammanställt en lista över alla föreslagna ändringar.

Daniel Nestor (S) berättar att det kommit önskemål fårn polisen att ändra från fem avgiftsnivåer till tre.

Daniel Nestor (S) berättar att det kommit önskemål fårn polisen att ändra från fem avgiftsnivåer till tre.

Foto: Pressbild

Vimmerby2024-04-22 06:00

Sedan tidigare har kommunen haft fem olika nivåer för felparkeringsavgifter men nyligen beslutade kommunstyrelsen att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna samhällsbyggnadsutskottets förslag om reviderade avgifter i tre olika nivåer.

– Vi vill göra det enklare och tydligare för alla inblandade parter. Vi har tittat på hur andra kommuner har gjort och många ligger runt tre olika nivåer när det kommer till felparkeringsavgifter. Det har också kommit önskemål om att göra om det här från polisen, säger Daniel Gottling Nestor (S), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet och ledamot i kommunstyrelsen.

Förslaget till de nya avgiftsnivåerna är 400 kronor, 800 kronor samt 1100 kronor. Att slopa två nivåer leder till att vissa förseelser blir dyrare medan andra blir billigare. 

– Det är också för att vi ska ligga i linje med andra kommuner, med fem nivåer är det större skillnader, säger Daniel Gottling Nestor.

Samma resonemang har förts för de nya avgifterna som föreslås tillkomma och de tidigare som föreslås utgå.

Förra året utfärdades cirka 2 200 parkeringsanmärkningar i kommunen och 2022 var samma siffra omkring 1950 stycken. Om 2023 års utfärdade parkeringsanmärkningar används som underlag så skulle ett införande av de nya avgifterna innebär att intäkterna ökade med cirka 110 000 kr.

– Det här är inte pengar som vi ser som en inkomstkälla på det sättet. I grunden handlar det om säkerhet och att man ska parkera enligt de riktlinjer som finns. Vi vill helt enkelt upprätthålla ordningen, säger Daniel Gottling Nestor. 

Efter beslut i kommunfullmäktige kan de nya avgifterna börja gälla från och med 1 juli i år. 

LISTA: ALLA AVGIFTER SOM HÖJS ELLER SÄNKS

Överträdelsen följs av den nya förslagna summan. Den gamla summan står inom parentes.

Stanna eller parkera på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng. 800kr (800kr)

Stanna eller parkera på gång- och cykelbana, på eller för nära övergångsställe, på gång- och cykelbana, mot färdriktningen. cykelpassage eller cykelöverfart, vägkorsning, kollektivkörfält, busshållplats, ändamåls- eller laddplats. 800kr (900kr)

Stanna eller parkera för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp. 1100kr (1100kr)

Stanna eller parkera enligt antecknad överträdelse. 1100kr (1100kr)

Stanna eller parkera där fara uppstår eller trafiken hindras eller störs, spårkorsning, skymt vägmärke eller signalanläggning, mot vägens längdriktning, i tunnel eller kurva, på backkrön, längs heldragen linje, på cykelfält, på spärrområde eller i cirkulationsplats, på ej tillåten sida av vägen. Cykelöverfart, korsande gång/cykelbana. Ej så långt från vägbanans mitt som möjligt. 800kr (900kr)

Parkera med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering. 400kr (400kr)

Parkera längre än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. 400kr (400kr)

Parkera utan giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar. Utgår (300kr)

Parkera utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a § eller att angivelsen är synlig och läsbar. 400kr (300kr)

Parkera framför infart eller så att fordonstrafik till och från fastigheten väsentligt försvåras. 800kr (900kr)

Parkera på huvudled. 800 (800kr)

Parkera på en gågata eller i ett gångfartsområde.800kr (800kr)

Parkera så att fordonet hindrar tillträde eller att fordon kan föras från platsen, bredvid annat fordon eller anordning eller på mötesplats. 800kr (NY)

undefined
Om 2023 års utfärdade parkeringsanmärkningar används som underlag så skulle ett införande av de nya avgifterna innebär att intäkterna ökade med cirka 110 000 kr.

Stanna eller parkera inom område med förbud att stanna. 1100kr (NY)

Stanna eller parkera på plats med förbud att stanna. 1100kr (1100kr)

Parkera inom område där fordon inte får parkeras. 800kr (800kr)

Parkera på plats där fordon inte får parkeras. 800kr (800kr)

Parkera på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering. Utgår (400kr)

Parkera längre tid än tillåten tid. 400kr (400kr)

Parkera utan att visa att avgift eller motsvarande är betald. Utgår (300kr)

Parkera utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande har använts. Utgår (300kr)

Parkera utan att tiden när parkeringen påbörjats har angetts med en p-skiva eller annan anordning och att denna är synlig. 400kr (300kr)

Parkera utanför markerad uppställningsplats inom ett parkeringsområde, ej följt anvisning om fordons uppställning (sned, tvärs eller längdriktning). 400kr (300kr)

Ej parkerat inom markerad plats. 400kr (400kr)

Parkering längre än tillåten parkeringstid. 400kr (400kr)

Parkeringstillståndet saknas/ ej synligt. 400kr (300kr)

Ej giltigt parkeringstillstånd. 400kr (300kr)

Parkering i parkeringsplats för besökande. 400kr (300kr)

Parkering i förhyrd/ reserverad plats. 400kr (300kr)

Parkering i plats utan parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 1100kr (1100kr)

Parkering i parkeringsplats reserverad för visst fordonsslag. 800kr (900kr)

Parkeringsskiva saknas/ ej synlig. 400kr (300kr)

Parkeringsskiva felvänd/ej avläsbar. 400kr (300kr)

Förbud att parkera. 800kr (800kr)

Förbud att parkera, område.  800kr (800kr)

Övrig orsak enligt anteckning på kontrollavgiftsfakturan. 400kr (300kr)

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!