– Den risken finns. Samtidigt behöver inga barn vänta på plats på grund av det. Vi har paviljongerna kvar så länge de behövs, säger Peter Karlsson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det är boende intill området som har överklagat kommunfullmäktiges beslut från 29 maj i år. Då beslutade ett enigt fullmäktige att anta de två detaljplanerna för Nybble, del 1 och del 2.

I överklagan till mark- och miljödomstolen skriver de klagande Vimmerbyborna att de gärna ser en förskola i området och att avsikten inte alls är att försena en byggnation, men de ser risk för en del problem med de beslutade detaljplanerna.

Artikelbild

De pekar bland annat på behovet av en ridå mellan djurhållande fastigheter och de blivande tomterna som också ger tillgänglighet till andra skogsmarker med maskiner.

De befarar att snöröjningen kan innebära problem och framför allt fäster de uppmärksamhet på hur trafiken till och från förskolan ska ledas.

De klagande upplever också att det är otydligt hur stor den nya förskolan ska bli, 60 eller 120 barn. Det är stor skillnad hur det påverkar miljön, parkeringar och trafiken, skriver de bland annat.

På den punkten kan Peter Karlsson ge besked direkt.

– Den blir för 120 barn, sen är det inte klart hur många avdelningar det blir, säger han.

Nämnden har signalerat om behovet av en ny förskola sen 2014. Först beslutade den tidigare majoriteten att den skulle byggs i år vid gamla skjutbaneområdet. Det beslutet rev den nuvarande majoriteten upp i vintras och beslutade istället att förskolan ska byggas i blivande Nybbleområdet. Innan överklagandet var kommunens ambition att förskolan skulle projekteras i år och byggas nästa år för att vara klar till 2021. Än har inte mark- och miljödomstolen börjat handlägga ärendet. Så när planerna vinner laga kraft är oklart.

– Vi avvaktar det och vi klarar verksamheten med paviljongerna. Trycket minskar också på grund av att det fötts färre barn i år än tidigare år. Kanske ner mot 130 över helåret mot uppemot 190. Men ett enstaka år med lågt födelsetal är ingenting vi ändrar våra byggplaner för, säger Peter Karlsson.

40 miljoner kronor finns reserverat i investeringsbudgeten, men den är under revidering.

Samtidigt tar SKL, Sveriges kommuner- och landsting, fram en modell och ett ramavtal för förskolor.

– Det kan göra projektet billigare, men vi kan inte bestämma lika mycket hur förskolan ska se ut om vi väljer den modellen, säger Peter Karlsson.