50 miljoner mindre i budget – Norra Kvill påverkas

En kraftigt minskad budget påverkar skötseln av nationalparker och naturreservat i länet. Neddragningen befaras få negativa konsekvenser för arbetet med naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv. Bland annat uteblir alla satsningar vid Norra Kvill.

"Ska vi göra en omställning där vi måste börja ta bort friluftsanordningar, exempelvis leder och toaletter. Då kommer vi i första hand rikta in oss på områden som har mindre antal besökare. Både Norra Kvill och Kvill är välbesökta så där bedömer jag att vi kommer ha kvar toaletter och bevara det som finns idag. Däremot hade vi tänkt fortsätta utveckla i Norra Kvill med vindskydd och förbättra tillgängligheten uppe i parken. De åtgärderna kommer inte att bli av", berättar Åsa Johansson.

"Ska vi göra en omställning där vi måste börja ta bort friluftsanordningar, exempelvis leder och toaletter. Då kommer vi i första hand rikta in oss på områden som har mindre antal besökare. Både Norra Kvill och Kvill är välbesökta så där bedömer jag att vi kommer ha kvar toaletter och bevara det som finns idag. Däremot hade vi tänkt fortsätta utveckla i Norra Kvill med vindskydd och förbättra tillgängligheten uppe i parken. De åtgärderna kommer inte att bli av", berättar Åsa Johansson.

Foto: Ebba Lagergren

Vimmerby/Hultsfred2023-03-22 17:30

Länsstyrelsen Kalmars budget för skötsel och skydd av värdefull natur har minskat dramatiskt. Med hela två tredjedelar jämfört med i fjol. Från 75 miljoner kronor till 25 miljoner. Något som starkt kommer att påverka skötseln av de drygt 200 naturreservaten och de två nationalparkerna i länet.

– Det påverkar oss väldigt mycket. Det är svårt att bromsa så snabbt som vi behöver göra här. Om budgeten kommer ligga kvar på den här nivån långsiktigt så kommer vi få svårt att klara de naturvärden som finns i naturreservaten, säger Åsa Johansson, chef för naturskötselenheten på länsstyrelsen i Kalmar.

undefined
"Vi har fått stora neddragningar. Till skötseln av skyddad natur får vi ungefär en tredjedel av bidraget vi fick 2022", säger Åsa Johansson, chef för naturskötselenheten på länsstyrelsen i Kalmar. På bild Stora Idgölen i Norra Kvills nationalpark.

I Vimmerby kommun finns Norra Kvills nationalpark och naturreservatet Kvill kring Kvilleken.

– Dels brukar vi varje år anordna aktiviteter i samband med nationalparkens dag tillsammans med ideella föreningar. Den ställs nu in.

Den löpande skötseln av toaletter, leder och friluftsanordningar menar Åsa Johansson kommer att fortsätta men däremot kommer samtliga satsningar att utebli.

– Vi hade planerat att bygga ett vindskydd på Näckön vid entrén till Norra Kvill. Vi hade också tänkt titta mer på förbättringar av leder inne i parken. Göra den mer tillgänglighetsanpassad. Men det är inte något som vi kan gå vidare med nu.

undefined
Enskilda företagare kommer också drabbas av de minskade anslagen. Länsstyrelsens inköp från företag inom anläggning, röjning, stängsling, trädvård, avverkning, tryckeri och grafisk produktion kommer minska med omkring 50 miljoner. "Det blir väldigt stor skillnad. 2022 var det 63 miljoner och i hela länet har vi använt 550 olika externa aktörer för hjälp. Vi kommer få skjuta på röjningar och huggningar i reservaten för att exempelvis hålla borta gran, friställa grova träd och röja upp betesmarker. Sedan har vi underhållsåtgärder som vi kommer försöka göra mer med hjälp av egen personal. Men det kommer bli i en liten omfattning", berättar Åsa Johansson.

I Hultsfreds kommun finns elva naturreservat. Två tar kommunen hand om, Alkärret och Hulingsryd. För övriga ligger skötseln hos länsstyrelsen.

– Förutom tillsyn av friluftsanordningar så kommer vi fortsätta med slåtter på de platser vi har det. Vi har också betesavtal med vissa djurhållare. De kommer att fortsätta. Men annars drar vi ner på allt. Många av reservaten behöver åtgärder, som att man röjer buskar och träd, sätter upp stängsel och liknande. Några sådana åtgärder kommer det knappt bli. 

undefined
Budgeten påverkar även arbetet med invasiva arter som nu pausas. "Vi har påbörjat en del åtgärder som vi inte kan fortsätta med. Vilket riskerar att arterna kommer tillbaka igen. För det krävs ofta återkommande åtgärder under några år för att det ska bli en bra effekt. Så att risken att de sprider sig ökar och innebär att det blir mer jobb och större kostnader längre fram när det ska åtgärdas. De tränger också undan inhemska och värdefulla arter som finns i området", säger Åsa Johansson. På bilden äter ett får jättebjörnloka.

Vilken påverkan kan budgeten få på sikt?

– Det kommer även bli en sämre skötsel av naturvärdena. Vi kan inte göra de restaureringar som behövs. Nu är våra friluftsanordningar i gott skick men har vi inte råd att underhålla exempelvis leder, fågeltorn, spänger och toaletter så måste vi börja plocka bort dem framöver. Då kommer vi i första hand rikta in oss på områden som har mindre antal besökare.

Vad kommer allmänheten märka?

– På sikt att det blir sämre underhåll och mindre tillgängliga naturreservat.

undefined
"Ska vi göra en omställning där vi måste börja ta bort friluftsanordningar, exempelvis leder och toaletter. Då kommer vi i första hand rikta in oss på områden som har mindre antal besökare. Både Norra Kvill och Kvill är välbesökta så där bedömer jag att vi kommer ha kvar toaletter och bevara det som finns idag. Däremot hade vi tänkt fortsätta utveckla i Norra Kvill med vindskydd och förbättra tillgängligheten uppe i parken. De åtgärderna kommer inte att bli av", berättar Åsa Johansson.
undefined
"Vi har löpande skötsel som kommer att fortsätta i alla fall under det här året för vi har ganska mycket bundet till avtal. Det är tillsyn av friluftsanordningar, att titta till leder, städning av toaletter och liknande. Men det kommer att bli en del förändringar redan i år. Vi tittar till exempel på vart vi kan minska på tillsynen eller ta bort soptunnor", säger Åsa Johansson. På bild parkeringen vid Norra Kvill.
Naturreservat lokalt

Nationalpark i Vimmerby: Norra Kvill

Naturreservat i Vimmerby: Kvill

Naturreservat i Hultsfred: Alkärret, Björnnäset, Grönudde, Hulingsryd, Knästorp, Kraskögle, Lunden, Länsmansgården, Sällevadsåns dalgång, Slagdala, Stensryd

Källa: Vimmerby kommun, Hultsfreds kommun

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!