Trafikverket vill sänka hastigheten på riksväg 23/34 från Kisa och två mil söderut från 90 till 80 kilometer. Detta är ett led i myndighetens systematiska arbete med att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs länets vägar. I juni i år gjorde Trafikverket en konsekvensutredning till sitt förslag om hastighetsföreskrifter för den aktuella vägsträckan. 

Trafikverket skriver i utredningen att väg 23/34 är en funktionell prioriterad väg som utgör en viktig regional förbindelse som i ett stråk binder samman Östergötland med Småland och vidare med Skåne och kontinenten. Vägen ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet för godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor samt kollektivtrafik. Vägen ingår dessutom i utpekat vägnät för rekommenderad färdväg för farligt gods.

Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och arbete med att fortsätta anpassa hastighetsgränserna till vägars säkerhetstandard. 

Artikelbild

| Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L).

Samhällsbyggnadsnämnden har nu lämnat synpunkter om Trafikverkets förslag och man vill istället för en hastighetsbegränsning se att vägen byggs om till mittseparering.

– Vi ser positivt på alla åtgärder som höjer trafiksäkerheten men ser en hastighetsänkning som en temporär åtgärd och istället åtgärder som i framtiden som möjliggör även högre hastigheter, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L).

Nämnden menar i sitt yttrande att för att hantera trafiksäkerheten är det bästa sättet en ombyggnad föra tt ordna mittseparering och att en sådan ombyggnad då kan möjliggöra en hastighetsökning till 100 kilometer. 

– En hastighetsänkning på sträckan skulle bli kännbar med befarade risker på längre sikt för kommunens utvecklingsmöjligheter och attraktivitet. En ombyggd väg skulle istället bidra till och stimulera utveckling och stärka det lokala näringslivet och besöksnäringen men även kommunen som boendeort, säger Mikael Österling. 

Syftet med Trafikverkets nya föreskrifter om hastighetsbegränsning på riksväg 23/34 ära tt hastighetsbegränsningen ska överenstämma med vägens säkerhetsstandard för att ge förutsättningar för det säkra mötet utmed landsvägar. 

– Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att hastighetssänkningen inte påverkar vägunderhållet, säger Mikael Österling.

Trafikverket föreslår att de hetsigheten sänks från 90 till 80 kilometer från den 1 november i år.