Frågan blev aktuell sedan beredningen för invånarfrågor fått ta del av en rapport framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor. Den handlar om ungas sociala inkludering och visade i en enkät att varannan ung inte känner sig inkluderad i dagens samhälle och att problemet var särskilt stort bland unga på landsbygden.

– Om unga inte kan lita på samhället och inte heller vara med och påverka frågor som rör dem riskerar vi att de tappar tilltron till samhället. I förlängningen kan det blir en risk för det demokratiska systemet som idag känns viktigare än någonsin att försvara, säger Jonas Hallberg (S) ordförande för beredningen för invånarfrågor.