Sociala verksamheter hänger löst

Aktiviteterna för äldre som hålls regelbundet varje vecka på träffpunkterna runt om i kommunen hänger löst. Detsamma gäller anhörigstödet. Det är några tänkbara nedskärningar socialnämnden ska ta ställning till om mindre än en vecka.

Den som är anhörig och tar hand om en närstående kan få olika typer av stöd, till exempel i form av samtal hos anhörigstödet.

Den som är anhörig och tar hand om en närstående kan få olika typer av stöd, till exempel i form av samtal hos anhörigstödet.

Foto: David Skoog

Vimmerby2023-09-14 20:00
undefined
Eva Berglund (S) är ordförande i socialnämnden som nästa vecka ska börja fatta beslut om vilka besparingsförlag som ska genomföras och vilka som inte är möjliga. Hon vill inte säga något om läget för vare sig anhörigstödet eller aktiviteterna för äldre.

– Ingen verksamhet lever farligt. Vi i politiken har inte diskuterat listan ännu. Det är förslag från våra tjänstemän. Vissa kan man direkt säga; nej, det här går inte, den lilla summa vi kan spara nu kostar mer där borta, säger nämndens ordförande Eva Berglund (S) i en kommentar till Vimmerby Tidnings uppgifter att tuffa åtgärder väntar flera verksamheter nästa år.

Hon bekräftar att politiken fått en begärd förteckning med besparingsförlag som ska tas upp på nämndens sammanträde nästa vecka. Men hon säger inget om vilka åtgärder som finns med eller hur omfattande listan är.

Men aktiviteterna på träffpunkterna och anhörigstödet finns med?

– Det finns flera olika tankar och idéer. En del är konstigt att vi inte tänkt på förut, annat ser vi direkt att det inte är aktuellt, säger hon.

I våras fick förvaltningen i uppdrag att se över alla områden och ta fram förslag för hur nämnden kan skära bort kostnader motsvarande 19 miljoner kronor, som underskott för i år låg på då.

Nu är det ett annat. Det beror på att förvaltningen fått två statsbidrag på sammanlagt drygt 19 miljoner kronor för i år.

– Vi har jobbat bra med heltidsresan och minskat timanställningarna och vi har förstärkt sjuksköterskegruppen. Det har lett till de här pengarna, säger Eva Berglund.

– Men man ska komma ihåg att det är inga återkommande pengar, de kommer en gång. Så vi måste jobba vidare inför 2024, och varje krona är tacksam. 

undefined
Den som är anhörig och tar hand om en närstående kan få olika typer av stöd, till exempel i form av samtal hos anhörigstödet.

Aktiviteter i äldreomsorgen och anhörigstödet tillhör sånt som inte har lika starka lagkrav på sig som många andra delar av de sociala verksamheterna. Vanligtvis drabbas det mindre obligatoriska först i spartider.

– I princip är allt socialförvaltningen sysslar med lagstadgat, sen kan man utföra det på olika sätt och ha olika ambitionsnivåer, säger förvaltningschefen Anette Nilsson och tar ett exempel.

– Det finns inget krav att en kommun måste ha integrationsenhet eller arbetsmarknadsenhet, men kommunen är ändå ålagd att ha en viss flyktingmottagning och att jobba med vissa arbetsmarknadsåtgärder. Så det handlar egentligen om hur man organiserar arbetet och vilken ambitionsnivå man har i olika delar, säger Anette Nilsson.

undefined
Förvaltningschefen Anette Nilsson konstaterar att förvaltningen fullföljt uppdraget att ta fram förslag på besparingar på motsvarande 19 miljoner kronor. Men säger samtidigt att den siffran inte behöver gälla längre på grund av olika skäl. Hon vill inte kommentera vad som finns med eller inte bland förslagen. "Det är arbetsmaterial än så länge" säger hon.

Även aktiviteter och anhörigstöd har lagkrav.

– Ja, för de äldre ska till exempel finnas möjlighet till gemenskap, och det kan man utföra på olika sätt, säger Anette Nilsson.

Aktivitetsträffarna för äldre hålls på flera platser regelbundet varje vecka och träffarna är i regel välbesökta. Hur många anhöriga som får stöd har hon ingen exakt uppgift om.

– Vi har inte statistik av det slaget för anhörigstöd, men det är insatser som både kan ges i grupp och enskilt. Det finns också i olika former och inom olika delar av våra verksamheter, förklarar Anette Nilsson.

Hon säger att förvaltningen nu väntar på nämndens beslut.

– Efter det ska vi göra riskbedömning och handlingsplaner utifrån vad politikerna vill gå vidare med för att vi ska nå en budget i balans nästa år, säger hon.

undefined
Aktiviteterna för äldre är populära och ofta välbesökta. Under pandemin låg de nere. Bilden är från fjolårets parkfest vid Borghaga.

Vilken budgetram nämnderna får nästa år beslutas först senare i höst.

Är det möjligt att ta i fatt 19 miljoner kronor, om det nu skulle bli aktuellt?

– Nej, det är det inte, anser Eva Berglund (S).

Blir det några beslut om nedskärningar i nämnden på torsdag?

– Jag är inte hundra på det. Jag skulle tro att slutligt beslut tas i nämnden i oktober. Sen ska det till fullmäktige i november. 

Anhörigstödet kan se ut på flera olika sätt. Det kan vara direkt som kontakt med anhörigkonsulent och enskilt stöd och rådgivning. Anhöriggrupp och anhörigcirkel eller anhörigcafé. Det kan också vara indirekt i form av avlösning i hemmet, trygghetsplats eller dagverksamhet.
Anhörigstödet kan se ut på flera olika sätt. Det kan vara direkt som kontakt med anhörigkonsulent och enskilt stöd och rådgivning. Anhöriggrupp och anhörigcirkel eller anhörigcafé. Det kan också vara indirekt i form av avlösning i hemmet, trygghetsplats eller dagverksamhet.
Anhörigstöd

Direkt anhörigstöd:

• Kontakt med anhörigkonsulent

• Enskilt stöd och rådgivning

• Anhöriggrupp och anhörigcirkel

• Anhörigcafé 

• Må bra-aktiviteter

• Annan service

Indirekt anhörigstöd:

• Avlösning i hemmet
• Trygghetsplats
• Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
• Hemtjänst
• Korttidsvistelse

(Källa: vimmerby.se)

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!